Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на  незастроен поземлен имот на 04.09.2023 г. от 11:00 часа

понеделник, 07 август 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

 

            В изпълнение на Заповед на ДИМИТЪР  НЕДЕВ за Кмет на Община Русе /Съгласно Заповед №РД-01-2484/ 31.07.2023 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1290, прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.   на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

 

            I. Публичен търг с явно наддаване на 04.09.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на  незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.9.1333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а съгласно регулационния план на гр. Русе, представляващ УПИ XI-1323, кв. 54 на кв. „Долапите“, гр. Русе, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ:63427, с площ 963 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Владая“ №39, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.9.1324, 63427.9.595, 63427.9.594, 63427.9.591, 63427.9.592, 63427.9.1200. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №8202/22.06.2017 г., вписан под №170, том 18, н. д. 3716, д.в.р. 8256, вх. №8394 от 28.06.2017 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 44 710,00 лева (четиридесет и четири хиляди и седемстотин и десет  лева) без дължими данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            II. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            III. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 4 000 лв.

            IV. Депозитът за участие в търга за имота е в размер на 4 000 лв. Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17:00 часа на 25.08.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            VI. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17:00 часа от 07.08.2023 г. до 25.08.2023 г. включително.

            VII. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената от 07.08.2023 г. до 25.08.2023 г. включително, до 17:00 часа.

            VIII. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17:00 часа на 25.08.2023 г. съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

            За допълнителна информация - телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” № 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/