Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

понеделник, 25 септември 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

            В изпълнение на Заповед на Кмета на Община Русе и Решение № 1415, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.  на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

            I. Публичен търг с явно наддаване на 19.10.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на  поземлен имот с идентификатор 52235.143.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ново село, Община Русе, Област Русе, с площ 57 кв.м., находящ се в землище на с. Ново село, Община Русе, местност „Край село“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 3 (три), при граници и съседни имоти: 52235.143.1, 52235.143.3, 52235.888.9901. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9333/ 08.08.2019 г., вписан под №20, том 27, н.д. 5474, д.в.р. 10338, вх. №10563/18.08.2019 г. по описа на Служба по вписванията - Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 246,00 лв. без дължими данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            II. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            III. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 24,00 лв.

            IV. Депозитът за участие в търга е в размер на  24,00 лв. (двадесет и четири лева). Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17:00 часа на 10.10.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            VI. Време за оглед на имота – оглед се извършва съвместно с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17:00 часа от 25.09.2023 г. до 10.10.2023 г. включително.

            VII. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената от 25.09.2023 г. до 10.10.2023 г.  включително, до 17:00 часа.

            VIII. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17:00 часа на 10.10.2023 г., съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

            За допълнителна информация - телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” № 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/