Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост

сряда, 21 февруари 2024

ОБЩИНА РУСЕ

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-379/20.02.2024 г. на заместник-кмета на община Русе и Решение № 87, прието с Протокол №4/25.01.2024г. на Общински съвет – Русе,

 

 

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 20.03.2024 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Глава Пета, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.159.22, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, засягащо имота от 18.09.2023г., с площ от 535 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), шеста категория при неполивни условия, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Конубунар“, предмет на Акт №10863/10.08.2023г. за частна общинска собственост, вписан под №11, том 26, ДВР 9516, Н.А. 5258, вх.рег. № 9777 от 15.08.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе към Агенция по вписванията, при начална тръжна продажна цена 50 860,00 лева /петдесет хиляди осемстотин и шестдесет лева/, без дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.

2. Вид на търгапубличен с явно наддаване.

3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева.

4. Депозитът за участие в търга e в размер на 9 000,00 лева (девет хиляди лева) и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17,00 часа на 13.03.2024г, след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер по банковата сметка и в срока установен в настоящата заповед.

5. Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост”, всеки работен ден до 17,00 часа на 13.03.2024 г.

6. За получаване на тръжна документация за имота се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената всеки работен ден от 28.02.2024 г. до 13.03.2024 г., включително до 17,00 ч.

7. Срок за подаване на документите за участие в търга – 13.03.2024 г. до 17,00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет –  Русе.

За допълнтелна информация – телефон 082/881-742, стая 602, ет. 6, Община Русе, площад „Свобода“ №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/