Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда

вторник, 24 януари 2023

ОБЩИНА РУСЕ

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-237/20.01.2023 г. на Заместник-кмета на Община Русе с ресор „Икономика и международно сътрудничество“ /упълномощена със Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1144, прието с протокол №43/13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 21.02.2023 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Глава Пета, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на сграда с идентификатор 63427.4.1913.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.1913 по КККР на гр. Русе, със застроена площ от 19 кв.м., с предназначение: Хангар, депо, гараж, на един етаж, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Клисура“ №76, предмет на АЧОС №10428/25.03.2022 г., с начална тръжна продажна цена 19 750,00 лв., без дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.

2. Вид на търгапубличен с явно наддаване.

3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 500,00 лв. (петстотин лева).

4. Депозит за участие в търга в размер на 1 900,00 лева (хиляда и деветстотин лева), се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17,00 часа на 15.02.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер по банковата сметка и в срока, установен в настоящата заповед.

5. Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост”, всеки работен ден от 26.01.2023 г.до 17,00 часа на 14.02.2023 г. включително.

6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 8400 0800 00 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената, всеки работен ден от 26.01.2023 г. до 14.02.2023 г., включително до 17,00 часа.

7. Срок за подаване на документите за участие в търга - 15.02.2023 г. до 17,00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

За допълнтелна информация – телефон 082/881-670, стая 604, ет. 6, Община Русе, площад „Свобода“ №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/