Пропускане до съдържанието на страницата

Публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно, срочно, право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“, включващ и обслужващи сгради, и инфраструктура, както следва

вторник, 16 август 2022

ОБЩИНА РУСЕ

 

 

На основание чл. 51 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и в изпълнение на Заповед №РД-01-2617/15.08.2022 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1028, прието с протокол №37/21.07.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

ОБЯВЯВА:

 

1. Публично оповестен  присъствен конкурс за учредяване възмездно, срочно, право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“, включващ и обслужващи сгради, и инфраструктура, както следва:

- паркинг с бетонова настилка със застроена площ, съгласно допустимите устройствени показатели на имота (до 114 550 кв.м.), за най-малко 600 броя паркоместа за товарни автомобили и 80 броя паркоместа за леки автомобили, с бетонова настилка и осигурено осветление, заедно със съпътстващите съоръжения: изгребни резервоари, каломаслоуловител, трафопост, площадка за дизел-генератор, площадкови мрежи, вътрешни пътища, озеленени площи и други съоръжения на техническата инфраструктура, необходими за нормалното функциониране на съоръжението;

- санитарно-битова сграда, на един етаж, със застроена площ и РЗП 210 кв.м.;

- санитарно-битова сграда, на един етаж, със застроена площ и РЗП 210 кв.м.;

- обществено-обслужваща сграда за магазин и заведение за обществено хранене, на един етаж, със застроена площ и РЗП 1 225 кв.м.;

- контролно-пропусквателен пункт (административна сграда), на два етажа, със застроена площ 50 кв.м. и разгъната застроена площ 100 кв.м., 

съобразно предвижданията на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), одобрен със Заповед №РД-01-2192 / 18.07.2022 г. на Кмета на Община Русе, върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.178.133 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, бул. „България“ №292, местност „Орта Екенлик“, с площ от 116 295 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ XXIV-114,54 – за обществено обслужващи и търговски дейности, в кв. 905 по действащия подробен устройствен план на гр. Русе, предмет на АЧОС №10531 / 19.07.2022 г., вписан под №89, том 26, Н.Д. 5336, ДВР 8848, вх. № 9141 от 19.07.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, под прекратителен срок от 30 (тридесет) години, считано от сключване на договора за суперфиция, съгласно чл. 65 ЗСоб и чл. 37, ал. 3 ЗОС, при начална конкурсна цена в размер 18 000 000,00 лв. (Осемнадесет милиона лева), без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на спечелилия конкурса участник, съобразно условията, разписани подробно в заповедта за откриване на процедурата и конкурсната документация.

2. Условия на конкурса(за оценка на офертите на участниците):

2.1. Цена за учредяване на правото на строеж - не по-ниска от началната конкурсна цена 18 000 000 лв. (Осемнадесет милиона лева), без данъци и такси, дължими от спечелилия конкурсната процедура кандидат. Максимален брой точки за критерия – 70 точки.

2.2. Срок за изграждане и за въвеждане в експлоатация на съоръжението, за което се учредява правото на строеж, в обема, описан в т. 1 от настоящата заповед. Максимален брой точки за критерия – 30 точки.

2.2.1. Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на паркинг (СП) за минимум 600 броя паркоместа за товарни автомобили, и 80 броя паркоместа за леки автомобили, с бетонова настилка и осигурено осветление – не повече от 270 календарни дни, считано от датата на издаване на разрешението за строеж. Максимален брой точки – 15 точки.

2.2.2. Срок за изграждане и за въвеждане в експлоатация на съоръжението в цялост (СС), съобразно обема на учредяваното право на строеж, описан в т. 1 от настоящата заповед – не повече от 365 календарни дни, считано от датата на издаване на разрешението за строеж. Максимален брой точки – 15 точки.

2.3. Други критерии и условия (записани в проекта на договор за суперфиция, неразделна част от утвърдената конкурсна документация):

2.3.1. След изтичане на 30-годишния срок, за който се учредява правото на строеж, собствеността върху изградените съоръжения, сгради и прочие, при реализиране на суперфицията, преминава безвъзмездно в полза на собственика на земята - Община Русе;

2.3.2. Суперфициарът се задължава в срока за въвеждане в експлоатация на цялото съоръжение, съобразно предложението в офертата, с която е определен за спечелил конкурсната процедура, за своя сметка, и в полза на Община Русе, да изготви проект и да изгради пътна връзка (локално платно) в ПИ с идентификатори по КК на гр. Русе 63427.178.133, 63427.178.135 и 63427.178.136, за транспортен достъп между бул. „България“, гр. Русе, и ПИ с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.178.133 (спрямо който се учредява правото на строеж), включително да извърши за своя сметка, в полза на Община Русе, всички необходими фактически действия по изграждане на пътната връзка (локалното платно).

3. Вид на конкурса – публично оповестен присъствен.

4. Публично оповестения присъствен конкурс да се проведе на 08.09.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода”№ 6, гр. Русе, етаж VІ, зала „Свети Георги“.

5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в конкурса – до 17:00 часа на 02.09.2022 г. в Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, гр. Русе, площад „Свобода” № 6, след закупуване на конкурсна документация.

6. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 540 000,00 лв. (Петстотин и четиридесет хиляди лева) и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17:00 часа на 02.09.2022 г., след закупуване на конкурсна документация.

7. Време за оглед на имота, спрямо който се учредява суперфицията –  извършва се след закупуване на конкурсна документация и съгласуване с отдел „Общински собственост и земеделие” от 17.08.2022 г. до 17:00 ч. на 01.09.2022 г.

8. Конкурсната документация се закупува и се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, гр. Русе, от 17.08.2022 г. до 17:00 часа на 01.09.2022 г. За получаване на конкурсната  документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе или по банкова сметка BG 96 IORT 7379 8400 0800 00 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ.

9. При непровеждане на конкурса поради липса на проявен интерес, повторен публично оповестен присъствен конкурс да се проведе на 10.10.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, гр. Русе, етаж 3, Заседателна зала.

За допълнтелна информация – телефон 082 / 881 670, стая 607, ет. 6, Община Русе, площад „Свобода“ №6.

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/