Пропускане до съдържанието на страницата

Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Русе

Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Русе (.pdf) 

ДГ „ДЕТЕЛИНА

Адрес: Гр. Русе, ул. „Рига“№36,

e-mail: cdg_detelina@abv.bg 

сайт: https://www.cdg-detelina.com/

facebook

Директор : Елена Николова Славчева – Трифонова

тел: +359 87 8978 650

 

 

ДГ "Детелина" - базов център към Педагогическия факултет на  РУ ,  образователен модел  на предучилищното възпитание, разполагащ с творчески педагогически екип, изграждащ личностни качества у децата чрез много обич и внимание. 

ДГ „ Детелина“ предлага качествено образование, в което се въвеждат нови образователни технологии.

Мото „ ДГ „ Детелина“ – вълшебен свят за децата

Идеята е да се осигурят благоприятни условия на децата  да изживеят пълноценно своето детство и активно да посрещнат предизвикателствата на времето чрез:

· индивидуален подход -  разбиране и уважение към всяко дете;

· право  на избор  – среда, която осигурява чувство на успех и емоционален комфорт у децата;

· сътрудничество със семейството – взаимодействие и  партньорство между  учителите, децата и родителите.

В ДГ „ Детелина“  се обучават и възпитават 199 деца, разпределени в 8 групи в две сгради. Разполага с физкултурен салон, кабинет „Безопасно движение по пътищата“, „сензорна“ стая, еко кабинет, басейн, занимални оборудвани с интерактивни средства.

За изграждане на добра учеща образователна среда, за достъп и равен шанс за всички деца, ДГ„ Детелина“ участва в инициативи и проекти, гарантиращи по- високо качество на образователно - възпитателния процес.

Проект "Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование, чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини" -  ОП НОИР, партньор Община Русе - създаване на  привлекателни условия, чрез модерни образователни методи за предучилищна подготовка на деца в неравностойно положение.

Проект "Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж" , ОП НОИР, партньор Община Русе - прилагане интегрирани подходи за работа с деца и родители чрез разнообразни форми и интеркултурно образование.

Проект "Заедно – вчера, днес и утре"  ОП НОИР партньор сдружения "Хотет" и  "Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие"- осигуряване безплатни консултации и интегрирани услуги с образователен и здравен характер.

Проект -  „ Русе – европейски град на спорта „ партньор Община Русе - формиране на навици за системни спортни занимания на децата.

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  - ОП НОИР, партньор МОН - допълнително обучение по български език и разширяване достъпа до предучилищно образование на децата.

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ - осигуряване на по-високо качество и  достъп до образование на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното  образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 Национални програми към МОН – участие в:

„Грижа за всеки ученик“, „Развитие на системата на предучилищното образование“,

„Информационни и комуникационни технологии в предучилищното и училищно    образование“, „Квалификация на педагогическите кадри“, „Оптимизиране на  вътрешната структура на персонала“

 

ГАЛЕРИЯ

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЕЗДИЦА“ – РУСЕ

 

Основна сграда: Русе, ул. „Ловеч“ №25,

Филиал: Русе, ул. „Ракитово“ №1

Директор: Райна Добрева Великова

Телефон: 082/86 00 78; Директор: +359894301482

e-mail: cdg_zvezdica@abv.bg

Сайт на ДГ „ЗВЕЗДИЦА“ – Русе: http://zvezdica-ruse.eu/

 

ДГ „Звездица“ е общинска детска градина в Община Русе, с общинско финансиране, в която се възпитават и обучават 230 деца на Община Русе, разпределени в 8 групи по възрастов признак от 3 до 7 години. Състои се от две сгради, строени по типови проекти на Община Русе, съответно през 1961 г. и през 1974 г. Персоналът се състои от 34 човека, от които 18 педагози с висше педагогическо образование, с отлична професионална подготовка и с изключителна мотивация за работа.

В детската градина се работи по одобрена от МОН образователна програма, включваща следните образователни направления:

· Български език и литература;

· Математика

· Околен свят

· Изобразително изкуство

· Музика

· Конструиране и технологии

· Физическа култура

Мотото, което води целия екип на ДГ „Звездица“, е:

„Ако мислиш за 1 година напред – посей ориз,

Ако мислиш за 10 години напред – посади дърво,

Ако мислиш за 100 години напред – образовай децата си!“

Цел на ДГ „Звездица“:

ДГ „Звездица“ си е поставила за цел да бъде като втори дом за децата на Община Русе, където всяко дете да чувства сигурност и защита, да се чувства уверено и спокойно, разбирано и подкрепяно. Целият екип от специалисти работи в подкрепа на духовно-нравственото и физическото развитие, съобразно потребностите и интересите на всяко дете, чрез предоставения равен шанс и достъп до образование. Екипът от педагози се стреми към формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот чрез придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация, към съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.

Проекти и Национални програми

ДГ „Звездица“ ежегодно участва и печели множество проекти и национални програми:

· Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта по Реда на ПМС №46 от 19 март 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за

· физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

· Проект по Програма „Русе – Европейски град на спорта 2016“

· Проект BG 06 - 243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе“

· Проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ – BG05M2OP001 – 3.001 – 0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

· Проект BG05M2OP001 – 3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

· Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

· Национална програма „Училищен плод“

· Национална програма „Училищно мляко“

· Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“

· Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“

ГАЛЕРИЯ

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ РУСЕ

Адрес: Ул.“ Захари Стоянов „№36

Директор: Диана Калбанова

Телефон за контакти: 0893507298; 0878711850

e-mail: cdg_zdravec@abv.bg

https://zdravetz.net/bg/index

 

Детска градина “Здравец”  е разположена в голям парк, силно озеленен с много дървета и цветни лехи. В двора на детската градина са разположени три сгради, всяка от които модерно обзаведена. В нея се възпитават над 300 деца, обхванати в 12 групи.

Богатата и естетична дидактична база осигурява резултатна възпитателно-образователна дейност. Висококвалифицираният педагогическия екип приема предизвикателствата на съвременното образование  с усет и чувствителност към потребностите на всяко  дете. Възпитаниците на ДГ „Здравец“ получават гражданско образование и знания за правата на детето, екологично образование, здравна и физическа култура, учат правилата за безопасно движение на улицата. Децата се възпитават в дух на толерантност, приобщават се към националните традиции, обичаи и празници. Това спомага за изграждане на тяхната национална идентичност, на добродетели и общочовешки ценности.

 Детската градина си партнира успешно с неправителствени организации и обществени институции. Колективът работи в близко сътрудничество и с активната подкрепа на родителите. Участие в проекти: „ Образование  за утрешния ден, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", Проект «Активно приобщаване в системата на предучилищното образование», финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“., ,  Национална програма „ Информационни и комуникационни технологии/ ИКТ/ в системата на предучилищното и училищно образование, „Зелено вълшебство“ –на тема „Обичам природата аз участвам“, финансиран от МОСВ и ПУДООС.

Девизът на детската градина е „Учители и родители – заедно за благополучието на децата“. Основният принцип на работа тук е  „Няма нищо по – важно от децата“  , който е израз на водещото начало в действията и постъпките на работещите в детската градина.

 

 

ГАЛЕРИЯ

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРА“

Адрес на основна сграда: град Русе, кв. „Изток“, ул. „Измаил“, №4

Директор: Ирена Пенчева

Телефон 0893551044

e-mail: sdg_zora@abv.bg

сайта: https://dgzora.wordpress.com/

 

Детска градина „Зора“ е единствената в града, която предлага образование за деца от 3 до 6 години, организирано в четири масови и една специална група. В детската градина работи висококвалифициран екип, който може да обучава и интегрира деца със СОП. Педагогическият екип включва педагози, специални педагози, логопед, психолог, кинезитерапевт. Дейностите с децата са организирани както в групите, така и като индивидуални и групови занимания със специалистите. Образователният процес е ориентиран към развиване на способностите на всяко дете. На децата от масовите групи се предоставя обща логопедична и психологична подкрепа, след подадено заявление от родител. В ДГ „Зора“ се провеждат събития, свързани с национални празници, народни обичаи, нетрадиционни изобразителни техники, занимания на открито, участие в спортни празници и турнири и др. Ако искате детето Ви да расте щастливо в подкрепяща среда, за него да се грижат висококвалифицирани педагогически екипи и екипа на детската градина да бъде ваш приятел, изберете нашата детска градина.

Общият брой на децата в детската градина е 106, разпределени в следните групи:

 • Първа група „Мечо Пух“, с педагогически екип Михаела Христова и Ива Петрова

 

· Втора група „Мики Маус“, с педагогически екип Галина Петрова и Силвия Иванова

· Трета група „Том и Джери“, с педагогически екип Елица Янакиева и Румяна Иванова

· Четвърта група „Червената шапчица“, с педагогически екип Юлия Петкова и Нели Ласкова

· Специална група „Пчелица“, с педагогически екип Яна Николова и Милена Лазарова

 

Кандидатстването за масовите групи става по правила, регламентирани с наредба на Община Русе и кандидатстване през сайта за прием на общината.

За приемане на дете в специалната група е необходимо родителят да подаде заявление до директора на детската градина, медицински документи, които да включват решение на ТЕЛК, акт за раждане на детето и съгласие за обследване от екип на РЦПППО. След обследване и издаване на Заповед от РЦПППО, детето може да бъде прието в специалната група.

Екипът на ДГ „Зора“ си поставя следните цели и определя приоритети:

ЦЕЛ:

Да се развие максимално потенциалът на всяко дете с помощта на родители и учители, като се използва техният опит и знания. Утвърждаване на ценности за принадлежност към групата, детската градина, града, държавата.

 

ПРИОРИТЕТИ:

1.  Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, съобразно държавните образователни стандарти, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

2.  Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, изява и творчество на децата.

3.  Създаване на оптимална материална среда за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.

4. Приобщаване на родителите към живота в ДГ.

 

Материалната база на учебното заведение включва една сграда, специално построена за пет групи, включваща занимални, спални и сервизни помещения за групите. Обособени са логопедичен кабинет, психологичен кабинет, терапевтичен кабинет за кинезитерапия, уникална сензорна стая за релакс или индивидуални терапевтични занимания, кабинет „Монтесори“, физкуртурен салон. Базата непрекъснато се обновява и реновира, като на този етап е подменена дограмата, обновено е обзавеждането в групите и кабинетите, ремонтирани са сервизните помещения и приемните на групите. Педагогическият екип е мотивиран да променя и естетизира непрекъснато средата, съобразно сезоните, празничния календар и събитията в групите. Дворното пространство е голямо с обособени площадки за пет групи. В двора има повече от 50 дървета, които осигуряват прохлада през лятото и предполагат целогодишно наблюдение на промените в природата, чист въздух, традиционните за градината занимания в природни кътове. Всички пясъчници се почистват и дезинфекцират, пясъкът се обновява ежегодно и се покрива със специални покривала в моментите, когато децата не играят с него. Ежедневният престой на открито за децата протича като балансирана дейност за игри и обследване на заобикалящия свят. Това гарантира ниската заболяемост на децата в детската градина и добре организирания закалителен режим. Специалната подкрепяща среда включва подкрепяща архитектурна среда, специфично обзавеждане, уреди и играчки, осигуряващи допълнителната подкрепа на деца със СОП. Отоплението на сградата е централно с изградена в сградата абонатна станция, което осигурява оптимизиране на температурата, съобразно природните условия. В сградата има кухня, в която се приготвя разнообразна храна, съобразно нормите за здравословно хранене.

 

 

Специални кабинети в ДГ „Зора“: психологичен, сензорна стая, кабинет „Монтесори“, физкултурен салон, специална подкрепяща среда.

 

Проекти, по които ДГ „Зора“ е партньор през учебната 2020/2021г.:

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното  образование“ осигурява обща подкрепа за деца по български език, допълнителна подкрепа от специалисти за деца със СОП, заплащане на такси за деца от социално слаби семейства.

Проект по НП „Успяваме заедно“ осигурява адаптация на деца и родители от първа група за по-бързо приспособяване към режима в ДГ. Организират се съвместни дейности за работа на родител с дете в рамките на групата, опознават се родителите помежду си, правят се съвместни ателиета за изработване на предмети с кауза, провеждат се психотренинги с деца и родители в рамките на клуб „Щастливи заедно“.

Допълнителни педагогически услуги срещу заплащане от родители: музика, народни танци, английски език и футбол.

Предимствата, които дава ДГ „Зора“ са следните:

· Намира се в кв. „Изток“ в непосредствена близост до Второ РПУ и СУПНЕ „Фридрих Шилер“. 

· Близостта с РПУ гарантира опазването на материалната база.

· Децата свикват с квартала, където се намира едно от най-предпочитаните училища.

· В една сграда се обучават деца със СОП и деца от масови групи.

Общуването между децата се осъществява в подходящи режимни моменти, като от ранна възраст децата се научават в практически план да зачитат различията, да се грижат за хора с проблеми от различно естество, да създават приятелства със специалните деца. Децата със СОП биват приемани като обичани връстници, интегрирани в детски колективи, научават се да се самообслужват и развиват способности, които имат, без да се акцентира върху трудностите, които изпитват, съобразно специфичните заболявания. Те не контактуват непрекъснато с децата от масовите групи, което им дава спокойствие, не ги напряга да извършват дейности, които не могат, стимулира ги да правят това, което обичат и им доставя удоволствие. Организацията в масови групи и обособена специална група за деца със СОП и ТЕЛК предполага индивидуален подход както към едните, така и към другите деца. В масовите групи децата усвояват знания и умения на високо образователно ниво, а в специалната група децата имат индивидуални учебни програми, с родителите им се провеждат редовно екипни срещи и се проследява развитието на всяко дете от екипа за подкрепа на личностното развитие с участието на родител. Общуването между децата от масовите групи и специалната група е контролиран от педагози и специалисти процес, в който се стимулират позитивни нагласи и се формира социално поведение за приемане на различията.

Специалистите, които предоставят допълнителна подкрепа на деца със СОП, се грижат и за общата подкрепа на децата от масовите групи.

По желание на родителите се предоставя корекционна логопедична подкрепа за деца от масовите групи, което е безплатна за родителите услуга. Психологична подкрепа се оказва на деца от масовите групи по желание на родителите при възникнал семеен или проблем от друго естество. Груповите занимания със специалистите включват тренинги по проблеми в групите, като „Кой съм аз“, „От къде идвам“, „Защо се различаваме помежду си“ и др. Заниманията по физкултура се провеждат с участието на кинезитерапевта, което дава възможност рано да се открият спортни заложби или двигателни проблеми у децата от масовите групи.

Групите не са многобройни, като максималният брой на децата в група не надвишава 23 деца.

Оптималният брой деца позволява педагозите да работят ефективно с групата и индивидуално с всяко дете, като стимулират неговите заложби и се съобразяват с потребностите му.

Детската градина вече е участвала в реализирането на разнообразни проекти и като устойчив ефект от тях са останали интересни и забавни дейности, които детската градина традиционно провежда.

ГАЛЕРИЯ

 

 

 

Детска градина „Иглика“

Директор: Румянка Вайбл

Телефон: 082/834674

Адрес: гр. Русе, бл. „Дебелянов“, ул. „Борисова“ 91

e-mail: rumiwaibl@abv.bg

сайт: http://cdgiglikaruse.net/ 

ДГ Иглика разполага с една централна сграда и четири филиала, които се посещават от 290 деца, разпределени в дванадесет възрастови групи.

Мото

Пълноценно развитие на детската личност, чрез създаване на условия за игра,

познание и творчество, пречупени през призмата на индивидуалните

потребности на всяко дете и обвързани с подготовката му за живот в

обществото.

Цел: Център за партньорство и сътрудничество между родители и квалифициран педагогически персонал, стремящи се към превръщането на ДГ  „Иглика“ в любимо място за децата.

ДГ „Иглика“, участва в следните проекти:

1. Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование/ във всички дейности;

2. Дейност 2 по Проект BG05M2ОP001-2.010-0001, „Квалификация на педагогическите специалисти“ ;

3. Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на   педагогическите специалисти“ по ОП НОИР 2014 – 2020 г., в което се включиха 20 учителя на обучение в гр.“Велико Търново“

Национални програми:

· Национална програма ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование;

· Като партньор в НП „Заедно в грижата за всеки ученик“,  Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.

· Национална програма „Без свободен час“.

Награда:

 • Награда „Русе“ 2020, Категория „Образователна институция или учителски екип

Централна сграда – ул.“Видин“ 11 има три възрастови групи, там се намира и кухнята майка, в която се приготвя храната на децата.

Филиал ул „Дондуков Корсаков“ 15 –  две възрастови групи.

Филиал ЦЮР, бл.“Парчевич“, бул.“Цар Освободител“ – две възрастови групи

Филиал бл.“Дебелянов“, ул.“Борисова“ 91 – две възрастови групи

Филиал бл.“Яворов“, ул.“Борисова“ 81 – три възрастови  групи

 

 

ГАЛЕРИЯ

IMG_0071a

 

Детска градина ,,Незабравка“

Адрес на основната сграда:  ДГ,,Незабравка“2  гр. Русе ул. ,,Българска морава“№7а

Адрес на втората сграда : ДГ,,Незабравка“1 гр. Русе  ул. ,,Мидия енос“№4

Директор: Милослава Савова Колева

Тел: 082 83 53 45, 0878 835345

e-mail: cdg.nezabravka@abv.bg

nezabravka_alexandrova@abv.bg

сайта: http://dg-nezabravka.com/

 

В ДГ ,,Незабравка“ са записани  214 деца ,разпределени в 9 групи и две сгради.

ДГ,,Незабравка“1 посещават  62 деца разпределени  в  първа, трета и четвърта възрастова група-1,,А“,3,,А“ и  4,,А“.

ДГ,,Незабравка“2  посещават 152 деца разпределени  в първа, втора ,трета и четвърта възрастова група- 1,,Б“,2,,А“,2,,Б“,3,,Б“,4,,Б“ и 4,,В“

 

Мото: Децата са нашето прекрасно  бъдеще!

 

Основни цели:

 • Създаване условия за ранно детско развитие и подготовка на децата за училище.

Повишаване качеството на образователния процес, който включва: обучение, възпитание и социализация.

 

 ДГ ,,Незабравка“ участва ,като партньор  в два Проекта  ,,Образование за утрешния ден“ и АПСПО.

 Осигуряване на оптимална образователна среда чрез обновяване и модернизиране на материалната база, чрез работа по Проект ,,Образование за утрешния ден“.

Осигуряване на приобщаващо образование за децата от всички групи чрез работа по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004-С01 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

 

ГАЛЕРИЯ

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПИНОКИО“ ГР. РУСЕ

 

 

Адрес: ДГ „Пинокио“ – център ул. „Вискяр“ № 2,

Адрес: ДГ „Пинокио“ – 1 ул. „Димчо Дебелянов“ № 78

Директор: Ценка Тодорова, GSM 0894716558

Зам. директор учебна дейност: Илияна Иванова, GSM 0889701722

Телефон: 082/846 239

e-mail: cdg_pinokio@abv.bg

Сайт: https://www.cdg-pinokio.org

 

ДГ “Пинокио” е общинско детско заведение за обучение и възпитание  на деца от 3 до 7-годишна възраст. Детската градина разполага с 2 сгради в кв. „Родина”. Посещавана е от 228 деца, разпределени в 8 възрастови групи

ДГ “Пинокио” е с европейска визия. През 2018-2019 год. двете сгради са обновени по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“. Всяка група е обзаведена с удобни, ергономични цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност..

Детската градина разполага с различни кабинети: ресурсен кабинет, кабинет по БДП, сензорна стая, стая за рехабилитация, физкултурен салон, STEAM стая, стая Монтесори.

Дворът е слънчев, озеленен и предлага уреди за занимания и игри на открито.

 

ДГ „Пинокио“ участва като партньор в следните проекти:

 

Проект: „STEAM – лесно и забавно в детската градина”
Проектът е съфинансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз.

Главна цел:
- децата изследват своите STEAM умения и развиват критично мислене, решават проблеми чрез комуникационни умения във външна среда;


Проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“.

Основната цел на проекта е да повиши професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата  за възприемане на етнокултурните различия.

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на МОН.

„Играя, мисля, уча и творя – така най-добре опознавам света“ е мотото, което ръководи педагогическия екип на детската градина  в усилията му за постигане на качествени резултати в обучението .

Цел на колектива  е утвърждаване, сред русенската общественост, на ДГ "Пинокио" като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, образователно - възпитателна  работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

 • осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 3 години до постъпването им в първи клас;
 • гарантиране на личностно ориентиран и резултативно обоснован образователно – възпитателен  процес в педагогическото взаимодействие;
 • водене на постоянен конструктивен диалог с доверие и подкрепа на родителите в името на децата;
 • формиране на децата като личности на 21 век - рационални, с позитивно мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните;
 • поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност;

 

ГАЛЕРИЯ

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИКАЗЕН СВЯТ“

Адрес: с. Николово, община Русе, ул. „Мургаш“ №6

Адрес на филиала: с. Просена, община Русе, ул. „Васил Левски“ 27А

Директор: Светла Яркова

Телефон: 08 118/2567; 0893441271

e-mail: dg_nikolovo@abv.bg

сайта: http://dg-prikazensviat.com

ДГ „Приказен свят“ е общинско детско заведение за обучение, възпитание и социализация на деца от 1 до 7 г. възраст . Намира се в едно от големите села в Русенска община – с. Николово, на 15 км. от град Русе.

В Централната сграда в с. Николово има три градински и една яслена група, в които се обучават и отглеждат целогодишно около 80-90 деца. Към ДГ „Приказен свят“ функционира филиал в с. Просена с една разновъзрастова група с деца от 2 до 7 годишна възраст.

Всяка група разполага с просторна и светла занималня с оформени кътове за игри и занимания, зона за отдих и следобедна почивка на децата, съблекалня и санитарен възел. Базата е добре поддържана и осъвременена. Детската градина разполага с физкултурен салон, в които се провеждат допълнителни дейности- спортни празници, тържества и дейности извън ДОС /народни танци/. Осигурено е постоянно медицинско присъствие, има медицински кабинет, самостоятелна кухня, в която се осигурява здравословното и пълноценно хранене на децата, методичен кабинет и административни помещения. Детската градина разполага с просторен и богато озеленен двор, където всяка група има обособена площадка за игри.

ДГ „Приказен свят“ участва в Национални програми и проекти:

Национални програми на МОН:

· НП „Квалификация“;

· НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“;

· НП  „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

Национални програми на ДФ „Земеделие“

· Схема „Училищен плод“;

· Схема „Училищно мляко“;

Проекти:

· ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – Проект „Активно приобщаване в системата за предучилищно и училищно образование“/АПСПО/;

· Проект за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно- туристическа дейност;

· Проекти по национална кампанията „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“- към МОСВ и ПУДОС

Високо квалифициран и мотивиран екип от педагози, медицински сестри и помощен персонал се грижи с висок професионализъм и любов, за да осигури на всяко дете свят на радост и щастие.

Възпитателно образователния процес задоволява съвременните потребности на детето и семейството чрез регламентирани дейности и допълнителни занимания по ранно чуждоезиково обучение/английски език/ и народни танци;

ГАЛЕРИЯ

ДЕТСКА ГРАДИНА “ПРОЛЕТ” – РУСЕ

 

Адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“ №15

Филиал: с. Червена вода, област Русе, ул. „Отец Паисий“ №2

Директор: Станислава Дончева

Тел: 0878628875

e-mail: dg_prolet_rs@abv.bg

сайт: https://www.dgproletruse.com/

 

ДГ „Пролет“ е открита през 1977 г. със седалище ул. „Котовск“ №15. В нея се обучават и възпитават 180 деца, разпределени в 9 групи, от които две яслени и една група във филиал „Звънче“, с. Червена вода. Осигурени са благоприятни условия децата да изживеят своето детство и активно да посрещнат предизвикателството на времето - съвременно обучение, цялостен пълноценен педагогически процес.

Детската градина разполага с просторно дворно пространство и площадки за всяка възрастова група, физкултурен салон, покрит плувен басейн. Широкият спектър от образователни дейности, предизвикват и развиват въображение, мислене, инициатива, творчество и социални умения.

Качеството на предоставяното образование в ДГ „Пролет“ е дело на целия екип. Ефективното функциониране на загрижена общност, сътрудничеството и партнирането със семейството е предпоставка за развитие и успех.

 

Мото на детската градина: „Детска градина „Пролет“ – щастлив детски свят

Цел: Създаване на условия всяко дете да се развива съобразно своите възможности и потребности чрез изграждане на позитивна, творческа среда.

Участие в Национални програми:

· „Успяваме заедно“ Модул:1 – „Хубаво е  в детската градина“ - бенефициент

· „Успяваме заедно“ Модул:2 - „Иновативна детска градина“ - бенефициент

· Националната кампания „Чиста околна среда“ - проект на тема „Обичам природата и аз участвам” - бенефициент

Участие в европейски проекти:

· BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

· Проект „Удивителният свят на знаещите-6 годишни в Русе" по програма "Знание и растеж", осъществявана от Фондация "Русе – град на свободния дух". /партньор/

· Услуги за ранно детско развитие Русе BG 0041 -  проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие на община Русе“. /партньор/

 

ГАЛЕРИЯ

 

logo_variant2.jpg ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ”

Адрес - ул. „Богдан Войвода” № 6 - Филиал Радост 2 филиал

Филиали:

ул. „Червен” № 5 – филиал Радост;

ул. „Дондуков Корсаков” № 5  - филиал Радост 1;

ул. „Батак” № 4 – филиал Радост 2.

Директор  -  Светла Илиева

Зам. Директор - няма

Телефон за връзка – 082 87 21 71

е-mail: dg_r@abv.bg

Линк : https://www.dgradost.eu/

 

ДГ “Радост” разполага с четири сгради разположение в централната част на град Русе. В нея се възпитават и обучават 383 деца разделени в 16 групи. На разположение на децата със специални образователни потребности е екип за личностно развитие състоящ се от психолог, логопед и ресурсен учител.

МОТО: “Кажи ми и ще забравя; покажи ми и ще запомня; включи и мен и ще разбера.

ЦЕЛ: Изграждане на иновационна образователна среда, за осъществяване на позитивна и ефективна възпитателна работа, осигуряваща качествено предучилищно образование.

 

ГАЛЕРИЯ

20200330_123413.jpg

 

Детска градина "Райна Княгиня", гр. Мартен - изображение 

 

Адрес: гр. Мартен, ул. „България“ №69

Филиал: с. Сандрово, ул. „Васил Левски“ №3

Директор: Цветомира Йорданова

Телефон: 08117 2251; 0878 970060

Тел. канцелария : 08117 2251

E-mail: odz_marten@abv.bg

сайт: http://dg.marten-bg.eu/

 

Детска градина „Райна Княгиня“, гр. Мартен е създадена през 1982 година. В нея се обучават и възпитават над 150 деца, разпределени в шест групи: една яслена група и четири групи за деца на възраст от три до седем години.

Сградата на ДГ "Райна Княгиня" е специално построена за целите на детското заведение. Състои се от две еднотипни крила и административен блок. През годините базата се обновява и обогатява благодарение на съвместните усилия на Община Русе, учителите и родителите. Занималните са просторни и светли. В тях са обособени кътове за образователни и развлекателни дейности. Обзаведени са със съвременни мебели, отговарящи на възрастовите особености на малките възпитаници.

Всяка група разполага с гардеробна, просторна и светла занималня , оформени кътове за игра и занимания на децата ,зона за отдих и следобедна почивка на децата, санитарен възел. Групите са добре поддържани.

ДГ „Райна Княгиня“ разполага с екокът; фолклорен кът; кабинет за обучение по БДП.

Материална база: оборудван салон за спортни  дейности , празници и тържества, както и дейности извън ДОС /футбол и народни танци/.

Детската градина разполага  с просторен и голям двор, където децата играят и се провеждат празници на открито, както и има изградено мини футболно игрище.

 

В двора е обособена и класна стая за обучение на открито по Национална кампания „ За чиста околна среда” на МОСВ И ПУДООС.

 

Към ДГ „ Райна Княгиня“  има  филиал в с. Сандрово. Там се обучават и възпитават деца на възраст от 2 до 7 години.

 

Високо квалифицирани педагози, медицински специалисти, помощен и административен персонал работят заедно - за детето и неговото щастливо детство. Образователната дейност се осъществява по програми, за предучилищно възпитание и подготовка, одобрени от МОН, съобразени с възрастовите и индивидуални особености на децата.

Активно работим по Проекти и Национални програми :

· НП на МОН:

· НП „Квалификация“;

· НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“;

· НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“;

· НП на ДФЗ

· Схема „Училищен плод“;

· Схема „Училищно мляко“;

Проекти:

· Проекти по национална кампанията „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“- към МОСВ и ПУДОС

· ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“-Поект „Активно приобщаване в системата за предучилищно и училищно образование“/АПСПО/;

· Проект за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно- туристическа дейност;

 

ГАЛЕРИЯ

 

  ДГ „РАЛИЦА“- РУСЕ

Адрес: Ул. „Алеи Възраждане“ №58

Филиали:

ул. „Доростол“ №147

ул. „Доростол“ №135

Директор: Силвия Димитрова Стоянова

Телефон- +35994 356 700

Е-mail: Silviastoyanova17@abv.bg

Сайт: https://dg-ralitza.eu/

 

Детска градина „Ралица“ е общинска детска градина с четири групи, от които една предоставяща седмична грижа. 108 деца са записани за учебната 2020/2021 година в три сгради.

Детската градина е модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие, привлекателни за децата, удовлетворяваща родителите.

От 2014 година до този момент екипът на детската градина е участвал в множество проекти по Оперативни програми „Развитие на човешки ресурси“, Проект  BG06-243„Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе,  Проект по Българо- Швейцарска програма в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз, Проект „Ранна социализация, чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП „Наука за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски структури и инвестиционни фондове- апробиране на игри за развитие на фонематичния слух и усъвършенстване на звукопроизношението за издаване на учебно помагало „Педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца- билингви. Четири са проектите в които ДГ „Ралица“ участва в 2019/2020 г. Два от тях са на МОН- „Успяваме заедно“ и „Заедно в грижата за децата“- с изведени добри практики и подобрена материална и учебна база. Третият- „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“- Дейност 1, 2 и 3 продължава и тази година. 2019/2020 година Детската градина спечели  Конкурсна процедура КП 33.18 на ЦОИДУЕМ и 11 месеца беше бенефициер по нея. Самостоятелното ни участие включваше интегрирани дейности за образователна интеграция на деца в уязвимо положение, чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система. Проектът приключи успешно с анализ и предоставени добри практики. 2021 година продължаваме с нов проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

НАШАТА МИСИЯ

Създаване на условия за усъвършенстване на образователната среда чрез активно участие на всички субекти, ангажирани с възпитателни дейности на децата, формиране и развитие на личностните им качества и социалната компетентност.

Визия на  ДГ ”Ралица”:

· Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

· редпочитана среда за 3–7-годишните деца, гарантираща умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

· Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

· Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

· Изградена иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно образование на всички деца.

· Оптимизирана възможност детското заведение да е център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене и осъществяване на многостранни инициативи.

· Предоставени условия и възможности за избор и включване в значими дейности,

· адресирани към индивидуалните потребности: на децата (академии, ателиета, кътове, допълнителни дейности, школи по вокално пеене и английски) и на учителите (работна среда и работно поле за изява).

· Иницииране на нов стил на управление за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда, за стимулиране адекватната реакция на успех.

· Интегриране на децата със специални образователни потребности и на „нестандартни деца“.

· Работата с родителската общност и съвместно партньорство; използване на  интерактивни методи за практическо усвояване на умения, гарантиращи поведение в най-разнообразни ситуации при възпитанието.

 

 • на децата е двигателят на нашето съвместно партньорство в клуб  „Детска градина….за родители”.

Ключово условие за осъществяване на успешна възпитателна работа в образователната ни институция е ефективното взаимодействие със семейството. Работим за проявяването на взаимно уважение и доверие между нас на базата на познаване спецификите на осъществяване на възпитателна дейност,  предпоставка за ползотворно сътрудничество по посока развитието и благополучието на детето.

 

Екипът на детска градина „Ралица” е изграден от осем педагози, един логопед, психолог, двама с начална училищна педагогика; един магистър- социална педагогика за подкрепа на семейства, превенция и реинтеграция на деца; всички учители са обучени и притежаващи сертификати за работа в мултикултурна среда, общуване и взаимодействие с уязвими групи; четири от тях са с опит в интегрирането на деца със СОП и деца- билингви, растящи в двуезична среда.

 

Образователно-възпитателна дейност

 

Стратегическа цел- Формиране на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на детето като индивидуалност и член на обществото.

Реализиране на високи, но реалистични очаквания към постиженията на всяко дете. Подобряване на прилагането на възпитателни техники за повишаване на мотивацията за учене.

 

 

Подцели-Използване на съвременни методи и подходи за развитие – лаборатория на успеха, използване в пряката ни работа на мултимедия и интерактивни занимания;

Индивидуална  работа, подпомагаща процеса на личностно развитие на децата с логопед и психолог;

Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес и партньорство с Русенски университет.

 

 

Формирани ателиета, насърчаващи развиването на творческия потенциал у децата, обединени в детски академии.

Нашето мото- Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си“ - Галилео Галилей

Всички можем да мечтаем, ако спомним си, че сме деца!

Всички можем да летим! И да правим чудеса, ако вярваме в това!

 

ГАЛЕРИЯ

 

ДЕТСКА ГРАДИНА "РОЗА"

Адрес: с. Ново село, обл. Русе, ул. „3 Март“ № 5

Филиали:

 с. Семерджиево, ул. „Иван Вазов“ №6;

с. Тетово, ул.“Пейо Яворов“ №10;

с. Хотанца, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №6.;

Директор: Дарина Иванова Димитрова

e-mail: roza_novoselo@abv.bg

тел. 08113 22 46

сайт http://dgroza.weebly.com/

 

Брой деца - 110

Централна сграда – 2  целодневни групи

I – 15 деца / 3-4 години /;

II - 24 Деца / 5-6 години /;

С. Семерджиево – 1 целодневна смесена група / 3-6 години/ - 28 деца.;

С. Тетово – 1 целодневна смесена група / 3-6 години/ - 24 деца;

С. Хотанца – 1 полудневна група / 3-6 години/ - 19 деца;

МотоДа дадем шанс на всяко дете.

Цел: Да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич и сигурност, както и обучение, съобразно ДОС, индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му възможности.

Национални програми и проекти:

Национална програма „ Развитие на системата на предучилищното образование“

Проекти:

· ПУДОС – Проект „ За чиста околна среда“, Обичам природата и аз участвам“

· Активно приобщаване в системата на предучилищното образование;

· Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

· Сдружение „ Българо-румънски трансграничен институт по медиация“

· „ Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“ ;

· „Мултикултурна класна стая-мотивация, класификация и успех“

 

ГАЛЕРИЯ

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „РУСАЛКА“ – РУСЕ

 

Адрес:

„Русалка“ 1 – гр. Русе, ул. „Шумнатица“ №4

„Русалка“ 2 – гр. Русе, ул. „Чипровци“ №13А

Директор – Снежина Хараламбиева Никова

Тел.: 0984 603 019

Е-майл: rusalka_ruse@abv.bg

Сайт: http://dgrusalkaruse.com

 

ДГ „Русалка“ е посещавана от 318 деца, в две сгради: „Русалка“ 1 – 8 групи, по две от всяка възраст; „Русалка“ 2 – 4 групи, по една от всяка възраст.

 

Мото: „Знанието ражда победители“.

 

Цел: Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детската градина за утвърждаването й като социо-културен, възпитателен и методически център, в който всяко дете може да участва пълноценно в образователния процес и да развива своите способности, с подкрепата на учителите, връстниците и активното участие на родителите.

 

Мисия:

· Осигуряване щастливо детство на всяко дете;

· Формиране на мотивация и увереност в собствените  възможности;

· Разгръщане потенциала на децата, възпитавайки ги в емпатия и креативност;

· Интелектуално, емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие на всяко дете, в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;

· Осигуряване на училищна готовност, съобразно Държавния образователен стандарт.

 

Участие в Национални програми и проекти:

 

НП „Успяваме заедно“ – една група, Модул 1: „Хубаво е в детската градина“ – бенефициент.

 

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ - бенефициент.

Дейност 1: „Допълнително обучение по български език за деца, които не владеят добре българския език“ – 6 групи – 30 деца.

Дейност 2: „Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средства за такси на детски градини…….“

· Психолог;

· Логопед;

· Помощник-възпитател.

Подкрепа от специалистите получават 86 деца.

 

ГАЛЕРИЯ

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „СИНЧЕЦ“

Адрес: гр. Русе, кв. Средна кула, ул. „Бачо Киро“ №10

Филиали:

кв. Долапите, ул.“Стремление“ № 22

с. Басарбово, ул.“Стефан Караджа“ № 8

Директор: Десислава Йорданова

Телефон: 0893 489 210

e-mail : odz_sin4ec_russe@abv.bg

Сайт: https://sinchec.com/

 

В красивият, дунавски град Русе, наречен от мнозина Малката Виена  има едно приказно място наречено ДГ „Синчец“- с  50 годишна традиция , утвърден престиж и заемаща достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на града ни. От там  започва синята утрин, която събира усмивките на детските лица, на слънчевите зайчета, отразени в очите им като милион слънца. Там стъпили здраво в традицията, не преставаме да мечтаем заедно – деца, учители и родители, защото нашето мото е „ Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност“.Чертаем нови планове за бъдещето с вярата, че чудесата никога не свършват. При нас децата се  чувстват заобиколени от любов и грижи, които стимулират развитието им като щастливи и свободни  личности.

Със статут на  общинска детска градина се помещаваме в три сгради сгушени в прекрасни зелени квартали на града  и живописно село с чист въздух и природа.

Днес в детската градина работят високо квалифицирани детски учители с творчески дух и професионализъм, които се грижат за над 160 деца, разпределени в шест  групи – 5 градински и 1 яслена. Екипът на детската градина работи с много любов и всеотдайност за отглеждането и възпитанието на децата, на бъдещите стопани на Русе, граждани на България и света.

Детската градина подържа традициите, творческия дух и професионализма, за да могат още много поколения деца да се докосват до магията на "Синчец" и да откриват мъдростта, познанието, красотата и вълшебството на приказното детство. Работим по общински, национални и европейски  програми и проекти:

· Национална програма "Заедно в грижа за ученика"

· Програма "Нестле - за по здрави деца"

· Програма "Училищен плод / мляко" на Държавен фонд „Земеделие“

· Проект "Градим  знания за Русе и България" финансиран по програма "Знание и растеж" на Общинска фондация "Русе - град на свободния дух"

· Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран от ОП НОИР в Дейност 1 "Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи"- финансиран от ОП“ Наука и образование за интелектуален разтеж“

· Националната кампания “За чиста околна среда- 2018 г.

 

По желание на родителите и съобразно интересите на децата осигуряваме допълнителни дейности по народни танци,  модерни танци и занимателен английски език.

Това сме ние!

 

ГАЛЕРИЯ

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” – Русе

 

Адрес: ДГ „Слънце” 1, гр. Русе, ЖК „Възраждане”, ул. „Шейново” 14;

Филиали: ДГ „Слънце” 2,   гр. Русе, ЖК „Възраждане”, ул. „Доростол” 24;

Филиал „Слънчевата къща”, гр. Русе, ЖК „Възраждане”, ул. „Шейново” 14;

Филиал „бл. „Плиска”, ЖК „Възраждане”, ул. „Плиска” 2;

Филиал „бл. „Бисер”, ЖК „Възраждане”, ул. „Янтра” 1.

Директор: Елеонора Попова

Заместник директор учебна дейност: Стоян Стоянов

Телефони:

ДГ „Слънце” 1: 082 84 58 59;

ДГ „Слънце” 2: 082 84 20 90.

e-mail: dgsuny@abv.bg

сайта: https://cdg-slance.com/

 

Детска градина „Слънце” се посещава от над 300 деца, разпределени в 13 групи по 

възраст – в две основни сгради и три филиала.

Заведението е с централно парно отопление. Храната за децата се подготвя във собствена кухня по предварително изготвено здравословно-съобразено меню. За игри и занимания на открито детската градина разполага с два обширрни външни двора, игрище за футбол и площадка за обучение по БДП. Целогодишно децата се каляват в ситуациите по плуване в закрития плувен басейн и физкултурните салони. Децката градина разполага и с музикален салон, празнична стая и кабинет по БДП.

Високо квалифициран екип от педагози, медицински специалисти и помощно-обслужващ персонал се грижи с отговорност и любов за децата и утвърждаване на детската градина като съвременен, модерен и желан дом на радостта, обичта и талантите.

Образователният процес е съобразен с държавните стандарти и съвременните потребности на детето и семейството – чрез провеждане на регламентирани основни форми на педагогическо взеаимодействие, както и на допълнителни занимания по: английски език, народни танци и др. При обучението на децата се акцентира на запозноването им с българските традиции и обичаи, родолюбието, екологията, общочовешките ценности – съчетани с иновативност и креативност чрез средствата на ИКТ. Затова и мотото на детската градина е: „Вярвай, искай, можеш...”.

Детската градина активно си сътрудничи с институции от сферата на образованието и културата, като: Отдел „Образование, спорт и младежки дейстости”, Русе – ОП „Арт”, РУО – Русе, РУ „Ангел Кънчев”, РБ „Любен Каравелов”, НЧ „Христо Ботев – 1908”, РК „Традиция”, Младежки дом и др.

Детска градина „Слънце” е носител на „Награда Русе” – 2019 г.

 

Участие в Национални програми и европейски проекти:

Детската градина е работила и работи в партньорство и пряко по следните проекти:

· „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”;

· „Квалификация на педагогическите специалисти”;

· „Обичам природата и аз участвам”;

· „Безопасност на движението по пътищата”;

· „Информационно-комуникационни технологии”;

· „Здравословно хранене”;

· „Зъбки като перли”;

· „Работилница за комикси”

· „Уроци по родолюбие”;

· „По-близо до природата” и др.

В момента детската градина работи като ръководител по Проект „Градим знания за Русе и България” – към Общинска фондация „Русе, град на свободния дух”.

     Всяка възрастова група работи по свои мини проекти с тематична насоченост по различните образователни направления.

 

ГАЛЕРИЯDSCN3336

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" ГРАД РУСЕ

Адрес: ж.к. „Дружба“, ул. Илинден: 5

филиал: ж.к. „Дружба“ 3 зад блок 4

e-mail : odz_ruse@abv.bg

линкhttps://odz-snejanka.weebly.com/

 

Детска градина „Снежанка“ – гр. Русе има богати традиции и облик на съвременно учебно-възпитателно заведение с демократично отношение, управление и иновации във възпитателно-образователната практика.

За учебната 2020-2021 в детската градина се възпитават и обучават 378 деца, разпределени в 15 групи-1 яслена и 14  детска градина.

Централна сграда, намираща се на ул. „Илинден“ 5 е със застроена площ 2 409 кв.м. , разполага с 10 занимални и прилежащите към тях сервизни и санитарни помещения, административни кабинети, кухня, физкултурен салон,  голямо дворно пространство с обособени площадки за игра на децата.

Филиала на детската градина е новопостроена сграда , с 5 занимални, кабинети, физкултурен салон, асансьор , слънчев двор с подходящи съоръжения,  с обща площ 6967 кв.м.

Mисия на ДГ „Снежанка“:  Хуманизация  и естетизация на възпитателно-образователния процес, с цел усвояване на морални ценности и добродетели, етични модели на поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа.

 Утвърждаване на детското заведение като желана територия на децата, осигуряваща им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите позиции и модернизация на процесите.

Цел на ДГ „Снежанка“: Осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата чрез организиране на позитивна образователна среда и прилагане на иновативни технологии.

Участие в европейски  проекти и Национални  програми:

 1. Проект BG06“Деца и младежи в риск“-партньор. Целта на проекта е да подобри условията в детската градина чрез СМР, модерни образователни методи за подготовка на децата, работа с деца и родители посредством форми на неформално образование на деца от различни социални групи в мултикултурна среда ,формиране на традиции за сближаване на различни социални общности, в изпълнение на директивите в областта на образованието в кохезионните политики.
 2. “Богатство на различията-приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M20P001-3.001-035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“-партньор. Целта на проекта е осигуряване равен достъп до образователната среда на деца от етнически групи. Основен акцент беше поставен върху овладяване на български език, социализация и интеркултурно образование на децата в детската градина. Целта е адаптацията на деца от етнически и/или маргинализирани групи към образователната среда чрез структурирани специални външни условия-обучителни методи и средства, организационни форми, задачи, дидактични игри и други.
 3. “Лаборатория за успех“, изпълняван по договор BG05M20P001-0059-CO1 по
 4. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“-партньор .Целта е подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение.За целта бяха организирани творчески лаборатории на успеха, изложби, различни тематични мероприятия, спортни състезания, работа с родители, екскурзии и др.
 5. “За Едно-ръка за ръка“, изпълняван по договор БС-33.15-1-019 с ЦОИДУЕМ-бенефициент. Проектната идея е  използване на модерни образователни методи за предучилищна подготовка на деца в неравностойно положение, включително и от ромски произход. Тя бе постигната чрез подобряване на материалната база, създаване на равни възможности на деца в риск, по-висока успеваемост на деца от ромски произход, въвеждане на модерни учебни практики
 6. “Хармония-дете, природа“, осъществен по Национална кампания „За чиста околна среда“ на МОСВ и ПУДООС. С основна цел: повишаване екологичната култура у подрастващите, придобиване на трайни навици в опазване на околната среда. Оптимално организиране на средата за екологично въздействие върху децата-бенефициент
 7. “Весели спортисти-здрави и със силен дух“, осъществен по Програма „Русе-европейски град на спорта 2016“ и финансиран от Фондация „Русе-град на свободния дух“. Същност на одобреното проектно предложение: развитие на приложно колоездене от най-ранна детска възраст и активно включване на деца и родители. Участваха близо 400 деца и техните родители-бенефициент
 8. „Удивителният свят на знаещите-6 годишни в Русе“, финансиран от фондация „Русе-град на свободния дух“.-иновативна концепция за поглед в задълбоченото научно познание чрез детските очи, фантазия и възможност         бенефициент
 9. “Екоприказка без край“,  осъществен по Национална кампания „За чиста околна среда“ на МОСВ и ПУДООС,  с основна цел: повишаване екологичната култура у подрастващите, придобиване на трайни навици в опазване на околната среда. Оптимално организиране на средата за екологично въздействие върху децата-бенефициент
 10. Сътрудничество по проект „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа-България“-сътрудничество с детски градини и ВИА колеж в гр. Орхус-Дания. Апробиране на добри практики, които да допринесат за реформи в образованието в ранна детска възраст в Източна Европа-партньор
 11. АПСПО-„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“-дейност „допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“.
 12. НП „Успяваме заедно“-модул  „Хубаво е в детската градина“ с цел създаване на условия за работа със семейната общност и осигуряване на плавен преход на детето към средата в ДГ-бенефициент
 13. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“-модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ с цел осигуряване обучение по БДП  чрез осигуряване на външна и вътрешна площадка по БДП в детската градина с цел намаляване на инциденти с деца по пътищата-бенефициент.

 

ГАЛЕРИЯ

 

 

 

 

 ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“.

Адрес: гр. Русе, бул. „Христо Ботев“ № 1

Филиали:

Филиал „Светилник“ – кв. „Чародейка Юг- Г“, ул. „Тодор Икономов“

Филиал блок 213 – кв. „Чародейка Юг - Г“, ул. „Тодор Икономов“ № 1, Вх. 4, ет. 1

Филиал с. Бъзън – с. Бъзън, община Русе, ул. „Пирин“ № 3

Директор – Теменужка Димитрова Тодорова

Телефон – 082860062, 0878 860 062

e-mail:ch_schapchica@abv.bg

Сайт: https://chervenatashapchica.weebly.com/

 

В ДГ „Червената шапчица“ се възпитават, социализират, обучават и отглеждат 302 деца в 12 възрастови групи разпределени както следва:

Централна сграда на бул. „Христо Ботев“ № 1 – 6 възрастови групи;

Филиал „Светилник“ – 4 възрастови групи;

Филиал блок 213 – 1 възрастова група;

Филиал с. Бъзън – 1 смесена възрастова група

Нашето мото е „Ние възпитаваме родените да летят“.

ЦЕЛ

Целта на ДГ „Червената шапчица” е развитието на уверени, здрави, творчески, интелектуално любопитни и социално отговорни личности, които да имат положителен принос към нашия свят.

Усилията ни са насочени към:

· Развиване на свободни човешки същества, които са в състояние по своя собствена инициатива да придадат цел и посока на живота си;

· Максимално развитие  потенциала на всяко дете благодарение на приноса и опита на възрастните – родители и учители.

· Продължаване  работата на екипа по отношение възпитаване на принадлежност към групата, детската градина, града, родината.

· Управление и повишаване на професионалните компетентности на персонала.

ДГ „Червената шапчица“ е била партньор в следните проекти:

· проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В партньорство със сдружение БРТИМ;

· Language Аgainst Dropout (LAD): обучение по български като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас

· Водеща организацията  Международно Дружество Елиас Канети, Русе, Партньорски организации:Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Германия, Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, Констанца, Румъния, Амалипе, Център за междуетнически диалог и толерантност, Велико Търново, ОУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе, България, ОУ „Алеко Константинов”, гр. Русе, България, ДГ „Червената Шапчица”, гр. Русе ;

· проект: „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“, финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество по договор № 7F-08190.01. в партньорство с Община Русе.

Към настоящия момент ДГ „Червената шапчица работи по следните проекти:

· BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОПНОИР;

· Като партньор на Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ по проект „Мултикултурна класна стая – мотивация, квалификация и успех“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05:2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, одобрен за финансиране от Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.(ОПНОИР).

 

ГАЛЕРИЯ

ДЕТСКА ГРАДИНА “ЧУЧУЛИГА“

Адрес: гр. Русе ,7004 , ул. “Борислав „№ 4

Филиали:

Филиал – ул. “Иглика“ № 2

Филиал  Средец – ул. “Плиска“ № 56

Директор - Скарлет Гвоздейкова

Телефон -  0893699953

e-mailchuchuligi@abv.bg

сайтhttp://chuchuligi-bg.com/

 

Представяне – ДГ „Чучулига“ има 3 сгради – 1 основна и 2 филиала. Тук се възпитават, обучават и социализират 256 деца, разпределени в 9 групи.

 Мисията на ДГ „Чучулига“ е утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в детската градина, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал.

Цел: Постигане на качествено възпитание и образование, отговарящо на европейските и национални тенденции, чрез създаване на иновативна и здравословна среда за равен достъп за децата от предучилищна възраст.

 

Участие в национални  и международни  проекти :

1. Бенефициент по  проект към клуб „Отворено общество“ , Проект - „Природа назаем“ - изграждане на вътрешна еко-среда в ДГ- 1997 г.

2. ДГ е участник в разработването и апробирането на авторска програма на професор Ирина Колева  -„НЕОГЕЯ“ /1994-2000 г/  и въвеждането й в практиката на детските градини.

2. Партньори по Проект  „Активно приобщаване към системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР за периода 2019 – 2021 г

4. Бенефициент  в проект по ОП НОИР за периода 2016-2018 г в партньорство с Община Русе и фондация „Устойчиво общество“ на тема:  „Различни заедно вървим по пътя към училището родно“.

5. Спечелен знак за качество за работа по проект на e Twining  Quality  Label / Еrasmus + / Проект - „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули“ – за обучение на деца по български език – 2016 г 

6. Партньори по  Проект по програма Коменски  на тема : „Изкуството в природа през окото на фотообектива“ – за развиване на творческите способности  у децата - партньорски държави - Великобритания, Германия и Италия за периода 2012-2014 г .

7. Спечелен проект по ПУДООС – „Обичам природата и аз участвам“ на тема:“Моята зелена мечта - еко-интерактивна площадка“ през 2014 г .

8. Партньори   с лекоатлетичен клуб „Локомотив“ – Русе по Проект към Министерството на спорта – „Спорт за децата в детските градини“ - за развиване на физически качества и желание за спортуване у децата – 2014/2015 г 2018 и 2019 г.

9. Партньори по проект  с факултет „Природни науки и образование“ към  РУ “А. Кънчев“ на тема:  „Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера“ към Фонд научни изследвания – през 2019/2020  г. под ръководството на д-р Галина Георгиева.

Национални програми :

1. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“- спечелени проекти през  - 2018г , 2019 г , 2020 г.

2. НП „ Без свободен час“

3. НП „Квалификация“

4. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

ГАЛЕРИЯ

 


https://www.livechatalternative.com/