Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 01 септември 2023

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • спечелен бе публичен търг за възмездно ползване на автоматична измервателна станция, собственост на община Белене, за срок от две години;
 • започна подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство и паркинга зад бл. „Бачо Киро“;
 • продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“;
 • извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в Лесопарк „Липник“, както и пропадания по пътното платно на ул. „Рига“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“;
 • продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51;
 • продължават строително - ремонтните дейности в общинската сграда на ул. „Александровска“ 93 за създаването на нов пенсионерски клуб;
 • подменени бяха компрометирани лампи и осветителни тела в кв. Дружба 3, бл. „35“, кв. Чародейка - бл. 206, ул. „Муткурова“ - бл. „Съединение“, кв. Здравец –Изток – бл. „Ангел Войвода“, ул. „Плиска“ – бл. „Родопа“, ул. „Битоля“ – бл. „3“, бл. „Янтра“ и бл. „Бряст“;
 • подменени бяха старите натриеви осветители с нови ЛЕД осветителни тела в с. Бъзън - 25 броя, с. Николово - 6 броя и с. Сандрово - 21 броя;
 • извършени бяха ремонти на електрическата мрежа в кв. „Средна кула“, кв. „Дружба“ 1 - ул. „Гео Милев“, Парк на младежта, бл. „3“ и бл. „7“ в кв. Дружба 1;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка с червена боя пластик в района на ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Иван Вазов“, ПГСАГ ”Пеньо Пенев”, ВУ „Земеделски колеж“, СОУ „Христо Ботев“, ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Никола Обретенов“;
 • започна полагането на хоризонтална пътна маркировка на вело алеи със синя боя пластик в разделителната ивица на бул. „Фердинанд“;
 • монтирани бяха пътни знаци в кв. Здравец и кв. Родина по решения на Общинската комисия за организация и безопасност на движението и кметските наместници, както и бяха подменени увредени пътни знаци в кв. Чародейка и на бул. „Трети март“;
 • изпратени бяха докладите от целенасочената инспекция за пътна безопасност до Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата (ДАБДП), с което се финализира пътният одит;
 • монтирани бяха нови антипаркинг стълбчета на мястото на увредени такива по ул. „Чипровци“, ул. „Шипка“, ул. „Згориград“, ул. „Петрохан“;
 • на 31 август бе създадена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Еделвайс“ в с. Николово, във връзка с реконструкция на водопровод;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 14 /3 в България и 11 в Германия/, извършена бе кастрация на 8 кучета.

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • обявени бяха свободните места за прием в детските градини и подготвителните групи в училище;
 • изготвено бе предложение до Общинския съвет за утвърждаване и финансиране на паралелки с пълняемост под определения минимум;
 • изготвен бе отговор, във връзка с промяна в план-приема за VIII клас в ПГСС „Ангел Кънчев“;
 • обобщена бе информацията от детските градини за приетите в първа група деца;
 • стартираха дейностите по подготовка на инициативата „Културен чек“, която Община Русе разработи за зрелостниците от русенските училища; 
 • извършени бяха проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа,  храненето и поддръжката на материално-техническата база;
 • създадена бе организация за оказване на спешна кризисна интервенция от психолог към Държавната агенция за закрила на детето, във връзка с възникналия инцидент на стадион Дунав, която е предоставена на децата и техните родители;
 • здравните медиатори консултираха 28 лица в кварталите „Средна кула“, „Селеметя“ и „Тракция“ за превенция на заразяване с хепатит А, с летни вирусни инфекции, засягащи стомашно – чревния тракт и за симптомите, които протичат;
 • експерти от Превантивно – информационния център и здравен медиатор извършиха обход в кв. Тракция, като на 6 семейства са разяснени рисковете от употреба на наркотични вещества и енергийни напитки и са им предоставени информационни материали;
 • експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ извършиха мониторинг на 3 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; 
 • проведена бе работна среща с директорите на детски ясли и директора на Детска млечна кухня за обсъждане на приема на деца от 15 септември и обявяването на нови свободни места.
 • служители на Община Русе преминаха обучение за работа с непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в България, по проект „Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“, реализиран от Върховния комисариат за бежанците към ООН и УНИЦЕФ;
 • проведено бе заседание на Общинската комисия за детето, на която се разискваха наболели теми, свързани с превенцията на психоактивни вещества, просещи деца и тютюнопушене сред учениците;
 • продължават дейностите по подготовката на луксозното двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе;
 • представена бе информация на училищата за инициативата Екошампиони на Екопак, която ще се осъществи от 21 септември до 20 октомври до 20 октомври;

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

- изготвено бе предложение до Общинския съвет за безвъзмездно предоставяне на къщички от Коледния пазар на неправителствени организации с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност. Подадени са 6 заявления, като и 6-те сдружения ще ползват общо 4 броя къщички за определен период от време по график, утвърден от Общинския съвет;

- в Лесопарк „Липник“ беше проведена последната четвърта инициатива по проекта на Спелео клуб „Академик“ „Едно скаутско лято в Русе“. Децата от Клуб „Пещерен мечок“ заедно с още близо 20 ентусиасти почистиха част от туристическите пътеки в района на чешмата Бялото момиче. Поредицата от скаутски събития се реализира с финансовата подкрепа на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

- възложено бе проектирането на ул. „Княжеска“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Д-р Петър Берон“ и ул. „Ангел Кънчев“, което ще се извърши във връзка с капиталовия кредит за основен ремонт на уличната мрежа на гр. Русе;

- продължава изпълнението на текущ ремонт при бл. „Вяра“ 2 – в участъка между ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Видин“ и ул. „Борисова“;

- продължава асфалтирането на ул. „Витоша“, ул. „Струма“ и ул. „Христо Смирненски“ в с. Долно Абланово;

- продължава изпълнението на текущ ремонт на плочника пред сградата на Дом за медико-социални грижи за деца на ул. „Никола Й. Вапцаров“ 20;

- завършиха дейностите по подготовка на частичния ремонт на фасадата на общинска сграда бул. „Фердинанд“ 3, които включват подмяна на метални елементи и водосточни тръби;

- възложен бе текущ ремонт на пенсионерски клуб №1 на ул. „Цар Шишман“ №8  включващ подмяна на дограма, поставяне на  ламинат, подмяна на осветлението, поставяне на нова врата и боядисване на стени;

- продължава цялостният вътрешен ремонт в Пенсионерски клуб №10, включващ освежаване на тавани, стени, под, подмяна на дограмата и на ВиК и ел. инсталацията;

- продължава ремонтът на Пенсионерски клуб  №5 на ул.“Родопи“ 9, включващ цялостна подмяна на дограми, както и освежаване на стени, под  и таван;

- издадено бе разрешение за строеж за обект „Изграждане на абонатна станция и връзка към съществуваща топлопреносна мрежа в сграда на ул. „Рига“ 1, гр. Русе“;

- издадени бяха 4 заповеди за преработка на инвестиционни проекти към издадени разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура;

- извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/