Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 12 април 2024

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:     

 

 • приключи подготовката преди полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Голям Богдан“ - в участъка от кръстовището с ул. „Сърнена гора“ до кръстовището с ул. „Сакар планина“;
 • продължават дейностите по подготовката за полагане на нова настилка на тротоара и обособената зона за паркиране на ул. „Сакар планина“ - в участъка между кръстовищата с ул. „Голям Богдан“ и ул. „Лозен планина“, източно от бл. „Вежен“;
 • започна полагане на нова бетонова настилката по алеите в пространството, западно от бл. „212“ в кв. „Чародейка – Юг“;
 • извършени бяха частични ремонти на настилките в двора на Детска ясла №15 и по ул. „Околчица“;
 • окосени бяха тревни площи в района на кв. „Тракция“, ул. „Шипка“, кв. Здравец“ – комплекс „Космонавти“, бул. „Васил Левски“, ул. „Генерал Кутузов“, бул. „Гоце Делчев“;
 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Търговска“, ул. „Цариброд“, ул. „Зорница“ и околоблоковите пространства към бл. „201“, бл. „212“ и бл. „213“ в кв. „Чародейка – Юг“;
 • извършена бе подмяна на стари лампи с нови LED панели на алейното осветление на пл. „Княз Александър Батенберг“;
 • извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Червена вода;
 • възстановено бе захранването на електронните информационни табла към спирки от градския транспорт по бул. „България“ и бул. „Ген. Скобелев“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Придунавски“, ул. „Борисова“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Милкова ливада“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Плана планина“, ул. „Симеон Велики“, ул. „Чипровци“, ул. „Янтра“, както и по уличната мрежа в кв. „Долапите“;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в зоните за обществен отдих на кея и в околоблоковите пространства на бл. „1“ и бл. „11“ в кв. „Дружба“ 3, бл. „3“ в кв. „Дружба“ 1, бл. „Мусоргски“ в кв. „Здравец – Изток“;
 • монтирани бяха 14 нови пейки с релефна мозайка по алеите в Парка на възрожденците;
 • подменени бяха увредени стъклени парапети на панорамната площадка на Левента;
 • монтирани бяха допълнително 16 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;
 • извършени бяха текущи ремонти и бе възстановена редовната работа на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Трети март“ с ул. „Ерма“ и бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“;
 • положена бе хоризонтална пътна маркировка по ул. „Плиска“, ул. „Рига“, ул. „Тодор Икономов“, пред входовете на Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров" и ДГ „Радост“, както и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания, по ул. „Янтра“ в кв. „Възраждане“;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 22 кучета, осиновени бяха 6 кучета и бе извършена кастрация на 7 кучета. Извършена бе ваксинация на 25 кучета.

 

 

РЕСОР  „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

 

 

 • публикуван бе график за дейностите по прием в първи клас за учебната 2024/2025 г.;
 • на 10 април бяха обявени свободни места за прием в детски градини и яслени групи към тях за текущата учебна година;
 • служители на община Русе взеха участие в онлайн обучение на тема „Несъвместимост, деклариране на имущество и интереси и конфликта на интереси по новия закон за противодействие на корупцията. Ред за подаване на годишни декларации за имущество и интереси.“;
 • на 11 април бе проведено информационно събитие „Дни на иновациите в образованието“, по време на което бяха разгледани темите, свързани със социално и емоционално развитие и STEAM в детската градина и изкуствения интелект в образованието – как той може да бъде успешно интегриран в учебния процес, като осигурява ползи както за учителите, така и за уениците;
 • подготвено бе писмо до образователните институции относно подпомагане отбелязването на Седмица на Стоян Михайловски (15-21 април) в Русе и предвиденото на 15 април масово изпълнение на всеучилищния химн „Върви, народе възродени“ от всички класове на училищата и групите в детските градини, намиращи се на територията на община Русе;
 • проведено бе заседание на Комисията по оценяване и класиране на постъпилите проектни предложения по програма „Култура“;
 • извършени бяха координационна среща и подготовка на програмата по случай Великден и Празника на Русе 6 май;
 • подготвени бяха отчети за изпълнението на 63. МФ „Мартенски музикални дни“ 2024;
 • извършени бяха организационни дейности, свързани с тематична изложба, посветена на Стоян Михайловски и Деня на българския всеучилищен химн, която ще се открие на 17 април;
 • извършени бяха организационни дейности, свързани с подготовката за провеждането на концерт на русенските училища, организиран от РУО по случай 15 април – Деня на българския всеучилищен химн;
 • проведена бе пресконференция, подготовка на афиши и програма за Седмицата на Стоян Михайловски;
 • продължава набирането на предложения за Награда „Русе“ на Община Русе за постижения в областта на изкуството, културата, образованието и науката;

 

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

 

 

 • на 12 април бе проведено информационно събитие, на което бяха представени изискванията и възможностите за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Основната цел на процедурата е приоритизация на проектни идеи, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Русе за периода 2021-2027. В рамките на събитието бяха представени условията за кандидатстване с проектни идеи, допустимите кандидати и дейности, както и сроковете по оценка и приоритизация на подадените проектни предложения. Община Русе представи идеите, с които планира да актуализира своя план за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., с цел получаване на финансиране по програмата. Ресурсът, заделен за Община Русе по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“, е 51,2 млн. лв., като срокът за подаване на проектни идеи е 9 май. На събитието присъстваха заинтересовани лица от бизнеса, неправителствени организации, публични органи, граждани и други;
 • на 12 април бе проведена финална пресконференция по проект BGENERGY-2.001-0033-022 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе. Проектът се финансира по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 и включва още изграждане на локална система за автоматично управление на три булеварда - „Христо Ботев“, „Васил Левски“ и „Гоце Делчев“. Изработени и монтирани са фотоволтаични системи  на сградата на Дом за възрастни хора “ Възраждане” и ДГ “ Русалка” на ул. „Шумнатица“.  Изработена бе автоматизирана информационна система за планиране, мониторинг, контрол на електроенергийните разходи за улично осветление. Подменено бе уличното осветление на огромна част от уличната мрежа в редица квартали и ключови булеварди. Стойността на проекта възлиза на 1 541 364 лв.,  от които БФП 937 212.19 лева  и собствен принос  604 152.70 лева;
 • на 11 април бе осъществена делова онлайн среща между представители на Община Русе и на Търговско-икономическата служба на посолството на Кралство Испания. Община Русе представи своите приключили, действащи и бъдещи проекти в областта на градската мобилност. Хавиер Морал, новият директор на търговската служба към посолството изрази положително становище от срещата и сподели, че е впечатлен от възможностите за бизнес и инвестиции, които предлага на Община Русе;
 • организирани бяха 3 броя тръжни процедура за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, както следва:
 •          5 обекта, представляващи обособени части от учебни заведения /бюфет, печатарски услуги и стоматологичен кабинет/;
 •          20 терена за разполагане на рекламно-информационни елементи с изобразителна площ над 3 кв. м;
 •          6 обекта – общинска собственост /складове, лекарски и стоматологични кабинети и др./;
 • тече подготовката на договорите за наем от проведени тръжни процедури през март, като предстои сключването на над 40 нови договора за наем.

 

 

 

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

- продължава основният ремонт на ул. „Никола Й. Вапцаров“;

- подадено бе искане до „Водоснабдяване и канализация“ ООД за обследване и трасиране на съществуваща битова канализация в близост до бл. „14“ в кв. „Образцов чифлик“ поради сигнали от живущи за проблеми с канализацията и връщане на водите към сутерена на блока;

- във връзка с инвестиционен проект за основен ремонт и реконструкция на Дом за стари хора „Възраждане“, на информационното табло в сградата на Община Русе на ул. „Олимпи Панов“ 6, както и на сайта на община Русе бе поставена обява, във връзка с инвестиционното намерение. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектната документация в приемно време понеделник и сряда от 13:00 до 16:30 ч.;

- извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

 

 

 

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

 

 • извършен бе оглед на въведения режим на забрана за престой и паркиране на бул. „България“ и бе изготвена карта, на която са нанесени пътните знаци и паркингите, на които е възможно престояването на тежкотоварните камиони, чакащи преминаване през ГКПП;
 • извършени бяха планови проверки на 55 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм лична помощ и на 10 от наетите лица на длъжност социален асистент по Програма асистентска подкрепа;
 • представен бе финансов отчет до Агенцията за социално подпомагане за наетите 1032 лични асистенти по Механизъм лична помощ;
 • реализирани бяха дейности по индивидуална работа по постъпили сигнала от граждани и институции за хора в риск, като за всеки от случаите са предприети съответни действия;
 • приети бяха представените месечни технически отчети и месечните финансови отчети от доставчиците на социални услуги;
 • проведено бе обучение за експерти в направление социални дейности за софтуерното решение DocuWare, по време на което бяха включени теми „Профилни настройки“, „Съхранение на документи“, „Търсене на документи“, „Връзки между документи“, „Справки по документи“, „Автоматично създаване на проектодокументи“;
 • изготвени бяха заповед, договор и приемо-предавателен протокол за безвъзмездно право на ползване на специализиран микробус за Сдружение „Дете и пространство“ в изпълнение на Решение №187, прието с Протокол №7 от 28.03.2024 г. на Общински съвет – Русе;
 • здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Средна кула“ и кв. „Родина“, където проведоха здравно – информационна среща със 79 лица, на които разясниха за заболяването туберкулоза. Консултираха за задължителната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации и реимунизации съгласно задължителния имунизационен календар. Консултираха за ползата от непрекъснати здравни осигуровки;
 • здравните медиатори съвместно с екипа на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ обхванаха 17 деца и възрастни в кв. „Средна кула“, на които им бяха направени проби манту за проследяване риска от заболяване с туберкулоза;
 • експертите от Превантивно- информационния център по наркотични вещества проведоха 7 сесии по Национална програма „Кодово име "Живот" със 130 деца от V клас в ОУ "Олимпи Панов" на тема "Общуване", в ОУ "Отец Паисий" на тема "Самооценка" и в ОУ "Любен Каравелов" и НУИ "Проф. Веселин Стоянов" на тема "Електронен свят";
 • eкспертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха две сесии по Национална програма "Предпазване на младите хора от престъпления" с ученици от XII клас от училищата АЕГ "Гео Милев" и ПГ по туризъм и една сесия със студенти първи курс от специалностите "Социални дейности" и "Бизнес и мениджмънт" на тема "Превенция на употребата на наркотични вещества";
 • експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха 3 сесии на тема "Превенция на употребата на ПАВ" с ученици от IX и X клас от Спортно училище „Майор А. Узунов“ и ПГ по речно корабостроене и корабоплаване;
 • проведена бе работна среща с представители на УМБАЛ „Канев“ и УМБАЛ „Медика“, във връзка с обсъждане и планиране на дейности по програма „Академия за родители към Община Русе“;
 • проведена бе мултидисциплинарна среща на екипа, сформиран по координационния механизъм за случаи на деца жертва на насилие, като бяха обсъдени два случая на деца и планирани последващи мерки за закрила;
 • изготвен бе приемо–предавателен протокол от извършена проверка на отчетните документи на изпълнителя на скрининг, специализирани прегледи и лечение на деца с начална степен на гръбначни изкривявания от I до V клас в община Русе;
 • обработени бяха документи и бяха консултирани граждани по Програма „Асистирана репродукция“;
 • проведено бе заседание на членовете на Общинския съвет по наркотични вещества, по време на което бе обсъден тримесечният отчет за работата на Превантивно-информационния център и планиране на дейности за следващия период;
 • изготвен бе тримесечният отчет за изпълнените мерки от план - програмата на Община Русе по безопасност на движението по пътищата;
 • на 9 април бе приета постоянната организация на движението на ул. „Рига“, във връзка с приключил основен ремонт.

 

 

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- изготвени бяха граждански договори със съдии, главни съдии и секретари на Общинското първенство по лека атлетика, което ще се проведе на 13 април на Градския стадион;

- оказано бе съдействие за отстраняване несъответствия в подадените заявления за финансиране от спортните клубове, подадени по Програма „Спорт 2024 г.“;

- експерти на община Русе взеха участие в национална конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове, като част от проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“;

- изготвена бе заповед за сформиране комисията за разпределяне на средствата по Програма „Спорт 2024 г.“ от Наредбата за финансово подпомагане на русенските спортни клубове и спортни дейности в община Русе;

- продължават дейностите по поддръжка на тенис кортове в Парка на младежта;

- продължава подготовката на спортната зала за провеждане на баскетболни срещи в СК „Дунав“;

- извършена бе подготовка на спортната зала в СК „Дунав“ за провеждане на Републиканско първенство по културизъм;

- извършени бяха дейности по подготовка на Градския стадион за провеждане на Ученически игри по лека атлетика, като и на помощния терен за провеждане на Ученически игри по футбол;

- продължава подготовката на Лесопарк „Липник“ за провеждане на държавни и вътрешни първенства по гребни спортове;

- продължават ремонтните дейности в боксовата зала към СУ „Майор А. Узунов“;

- представители на XIII Младежки гвардейски отряд участваха в Менторска програма под наслов „Младежите на България и Черна гора – мост за нови възможности“ и проведоха първите си срещи с министри и висши дипломати в държавни институции в Подгорица, Черна гора. Визитите са част от финалния етап на пилотния проект, иницииран от Сдружение „Младежки гвардейски отряди“, Асоциация „Докосни дъгата“, Посолството на Черна гора в Република България;

- Общинският младежки дом организира пролетна академия в Шумнатица за участници от Фолклорен танцов състав "Зора" и Младежкия парламент. По време на академията на танцьорите от ФТС "Зора" им бе поставена хореография на нов танц, който разучиха, а младежите от Младежкия парламент имаха сесии, свързани с активното младежко участи;

- Кристиян Илков от Вокално студио за поп и джаз „Икономов“ при Общински младежки дом – Русе с вокален педагог и ръководител Вили Икономов се завърна с отличия от 17-тия Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Звездици за Лора“, състоял се в гр. Свищов. Другият възпитаник на маестро Вили Икономов – Десислава Василева също се представи на много високо ниво в конкурса. Тя се състезава в последната възрастова група -;

- Клуб "Палитра" към Общинския младежки дом се завърна с дипломи от Националния пленер "Дунав в цветове", който се проведе в Тутракан. Доцент Йордан Йорданов, Владимир Запрянов и Янко Янев въведоха малките художници в света на изкуството.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/