Седмичен отчет за дейността на Общиснска администрация

петък, 05 февруари 2021

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

- съставени и връчени 4 акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Пухлево дере и са установени още 4 случая на административни нарушения;

- организация на инициатива за засаждане на 50 дървета с професионален домоуправител;

- наложени са санкции за неизпълнение на възложени за подмяна кофи на двете сметоизвозващи фирми („Нелсен Чистота“ ЕООД – 3 158,64 лв. и „Астон сервиз“ ЕООД – 22 572,99  - общо 25 731,63 лв.);

- организира се комисия за определяне на местоположението на станцията от Белене;

- подготовка за пръскане на комари в края на март – началото на април , зависимост от метеорологичната обстановка;

- организиране на кампания за безплатно чипиране на домашни кучета в Общинския приют;

- промяна на графика на Екопак за извозване на разделно събраните отпадъци от опаковки:

· понеделник и вторник – сини;

· сряда – препълнени и зелени;

· четвъртък и петък – жълти .

- подготовка за участието на Русе в подаване на нов интегриран проект на български общини по програма LIFE в сферата на климатичните промени и мерки за преодоляването им;

- на 05.02 се проведе първата комисия за ИУМПС в квартал Чародейка;

- почистихме частично  нерегламентирано сметище на ул. Тракция №20 изнесени 60 тона отпадъци до момента и второ  нерегламентирано сметище на ул. Тракция - изнесени 90 тона.

- почистихме нерегламентирано сметище в местност  „Левента“ ;

- почистихме бул. Тутракан – от пътен възел „Дунав мост“ до табелата за изход и вход  на гр. Русе;

 - изрязахме клони  повече от  130 дървета за освобождаване на въздушни проводи, както и още дървета по подадени сигнали;

- ремонтирахме отделни разрушения по уличните платна в Централна градска Част -  бул. Фердинанд, бул. Цар Освободител, ул. Хан Крум, ул. Симеон Велики, ул. Ангел Кънчев, ул. Цар Калоян и др.;

- ремонтирахме пропадания на участъци по платната на бул. Тутракан, ул. Вежен, ул. Казанлък и ул. Майор Узунов;

- възстановихме разрушени дъждоприемни шахти – ул. Борисова,ул. Мелник, кръгово кръстовище в кв. Чародейка и в други райони на града;

- продължава ремонтът на осветлението по бул. България, бул. Хр. Ботев, бул. Тутракан, бул. бул. Липник, бул. Мидия Енос, ул. Плиска, ул. Тодор Икономов,  ул. Страхил;

- аварийно  възстановихме  мрежи за улично осветление в с. Николово, с. Басарбово, кв. Средна кула и по бул. Васил Левски в гр. Русе;

- възстановихме и подменихме  повредени пътни знаци, предпазни оградни пана и антипаркинг елементи, вследствие от пътнотранспортни произшествия и вандалски прояви по бул. Придунавски, пл. Света Троица, ул. Любомир Пипков, бул. Липник, бул. Цар Освободител;

- поставихме над 20 нови пътни знака в различни квартали в града, съгласно приети решения на Комисията за организация и безопасност на движението и сигнални писма от ОД МВР – Русе;

- приемане на временната организация на движението по ул. „Г. С. Раковски“ в с. Червена вода, във връзка със започване на ремонтните дейности по ВиК връзки в следващ участък от проекта;                                                                                                                                     

- подготвени са 22 бр. Карти за паркиране на хора с трайни увреждания.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

- проведена е нова работна среща с представители на ВиК-Русе, консултантите и строителния надзор по проекта на „ВиК“ ООД – Русе за ремонт и подмяна на ВиК инфраструктурата в града. Получихме информация, че в следващите дни ще бъде сключен договор с изпълнител и по последната обществена поръчка на ВиК дружеството Предвижда се работата да стартира през месеците април и май за различните участъци;

- през отчетния период е осъществен контрол на изпълнението на ключови обекти в града. Направена е проверка на място във връзка с извършените до момента строителни дейности по бул. „Трети март“ и на новата спортна зала в двора на СУ „Васил Левски“;  

- инспектирано е състоянието на моста при бившия Локомотивен и вагонен завод в Русе заедно с експерт по мостови съоръжения. Извършен е оглед и на моста при пътен възел до Новата махала. Установени са амортизирани неопренови лагери и отново необходимост от ремонт по напречните фуги. Ще бъдат предприети конкретни мерки, когато експертите определят финансовото изражение на необходимите ремонтни дейности. На този етап мостовете са безопасни за експлоатация, но е наложителен ремонт, какъвто не е предприет повече от 25 години; 

- екипи на Община Русе са реагирали на множество сигнали за необходимост от ремонтни дейности:

  • направени са огледи на ул. „Нови Сад“ и ул. „Рени“ във връзка със сигнал за лошо техническо състояние на улиците;
  • извършена е проверка на място след сигнал за пропадане пред Универмага. Изготвен е констативен протокол на домоуправителя на етажната собственост с указания за предприемане на мерки за обезопасяване и ремонт;
  • извършени са още огледи на покрива на Доходното здание след сигнал за течове, на абонатната станция на ул. „Черно море“ във връзка с корозирали участъци и в комплекс „Ялта“ след сигнал за пропадане на настилка.

- служители на дирекция „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ провериха няколко обекта във връзка с отстраняване на дефекти след извършени ремонтни и строителни дейности, в т.ч. на Кея в Русе, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, бл. „Беласица“, във физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“ в Мартен и др.;

- Извършен е текущ контрол за качеството на изпълнение на ремонтните дейности в следните обекти:

  • архивът в административната сграда на Община Русе на пл. „Свобода“ 6;
  • помещенията за нуждите на проекти „Асистентска подкрепа“ и „Лична помощ“, намиращи се в бл. „Скопие“ и на ул. „Котовск“;
  • закритата лекоатлетическа писта в комплекс „Ялта“;
  • санитарните помещения в ДСХ „Възраждане“;
  • помещенията за създаване на два центъра за подкрепа за лица с психични разстройства и лица с деменция; подготвя се искане за плащане по този проект

- изготвени са количествено-стойностни сметки за ремонта на Пленарна зала на Община Русе, както и за ремонт на покрива на бл. „Перистери“;

- възложено е събарянето на бетонови части от бивша Гребна база;

- от служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършени 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в Община Русе във връзка със сигнали от граждани. В резултат  на проверките е изготвен 1 констативен акт за установена нередност за преместваем обект, който е в процес на връчване на заинтересованите лица. Издадена е 1 заповед за премахване на незаконен строеж – също в процес на връчване на заинтересованите лица. Изготвено е и наказателно постановление за незаконен строеж;

- през периода са издадени 5 Разрешения за строеж и са одобрени 8 бр,. подробни устройствени планове.

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- подписан е договор на 27.01.2021 г. с фирми за доставка на компютри и преносими компютри и таблетки по проект „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социалните услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца лишени от родителска грижа от I до XII клас“, финансиран от Фонд „Социална закрила“;

- в седмицата са приети заявления по „Асистентска подкрепа“ от 53 асистента и от 45 потребители. Експерти от отдела взеха участие в онлайн обучение на 02.02.2021 г. за прилагане на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ организирано от Националното сдружение на общините в България;

- новозакупеният електромобил е предаден на Домашен социален патронаж и е подготвен за включване в график за разнос на храна от 09.02.2021 г.;

- извършване на съвместни проверки от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ и отдел „Здравни дейности“ в учебни заведения на територията на град Русе, във връзка с доставките на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас и  организацията на дейностите, свързани с този процес - ОУ „Тома Кърджиев“, СУЕЕ „К. Кирил философ“ и СОУ Христо Ботев;

- извършени проверки на 51 лица поставени под карантина;

- проверки в образователни институции и детски градини за спазването на противоепидемичните мерки ДГ „Пинокио“, СУ „Хр. Ботев“ и СУПНЕ;

- проведена работна среща за обсъждане на проекта на Общински колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование;

- на 02.02.2021 г. се проведе официалната церемония „Спортист на годината за 2020 г.“, на която с отличия бяха удостоени 10-те спортисти, извоювали най-високи постижения през изминалия сезони и най-добър треньор, най-добър приложник и най-добър отбор за 2020 година.

- финална подготовка и съгласуване на предложение до Общински съвет – Русе относно изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе (Награда „Русе“);

- отпечатване и разпространение на месечната програма с културни събития за февруари;

- обсъждане и подготовка на актуализация на уебсайта на Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“;

- планиране и подготовка на церемонията по повод 20 февруари – Освобождението на Русе.

                                           

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

- в тази седмица експертите от дирекция „Общинска собственост и земеделие“ изготвиха  отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. както и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година, които ще бъдат разгледани на предстоящата сесия на Общински съвет – Русе през месец Февруари;

- на предстоящата сесия ще се утвърдят списъците на общински жилища, предназначени основно за задоволяване потребностите на крайно нуждаещите се и социално слаби граждани на територията на Община Русе, както и ведомствен фонд, които са важна част от социалната ѝ политика. Общият брой на жилищата за настаняване е 1945  като от него са извадени 11 къщи, които са освидетелствани за събаряне като опасни за настаняване;

- поредна среща бе проведена с инвеститора „Еонметал“ ООД относно подготовката на документи за представяне на проекта за логистичен парк с развитие на летище Щръклево, на която бяха обсъдени допълнителни въпроси и стратегията на инвеститора;

- експертите от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ се подготвят за кандидатстване и разговори с потенциални партньори по проекти, директно финансирани от Европейската комисия. След успешното приключване на проект „Сивитас ексентрик“ се търсят нови възможности за финансиране извън националните програми, които все още не са отворени за кандидатстване.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/