Пропускане до съдържанието на страницата

Секторни стратегии

ИКОНОМИКА 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2022 г.

Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2022 г.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.

Годишен план приватизация на общинска собственост 2021 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2021 г.

Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2020 г.

Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода 2014 - 2020 г.

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 – 2019 г.

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019 – 2023 г.

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023 – 2027 г.
 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2020 г.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Стратегия на ЕС за развитие на Дунавския регион в България и в следващия период 2014-2020

Съвместна стратегия за подобряване на навигационната безопасност в Долен Дунав за периода 2019-2025

ТУРИЗЪМ

Стратегия за развитие на туризма в Община Русе до 2020 г.

КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Стратегически план за култура "Русе 2020"

Общински годишен план за младежта 2015

Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. на Община Русе

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе за периода 2014 - 2020 г.

План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014 - 2024 г.

Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2017 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2016 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2015 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2014 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Русе за периода 2014 - 2024 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Русе 2020-2023 г.

Информация за изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) от Община Русе за 2018 г.

Информация за изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) от Община Русе за 2017 г.

Информация за изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) от Община Русе за 2016 г.

ТРАНСПОРТ И ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

План за устойчива градска мобилност на град Русе за периода 2016-2026 г.

ЕКОЛОГИЯ

Програма за опазване на околната среда 2021 - 2027

Програма за опазване на околната среда 2021 - 2027 - Раздел: Лечебни растения

Програма за опазване на околната среда 2017-2020

Програма за опазване на околната среда 2017-2020 - Раздел: Лечебни растения

Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Русе за периода 2015 - 2020 година

Актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе

Приложения към стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе

Актуализиран план за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе

Отчет за 2022 г. на План за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе

Програма за овладяване популацията на бездомните кучета в община Русе

ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

Годишен план в ОГФ 2017 Тетово

Годишен план в ОГФ 2018 Тетово

Годишен план в ОГФ 2018 Дунав

Годишен план в ОГФ 2019 Дунав

Годишен план в ОГФ 2020

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе  2014-2015 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

План за предприемане на мерки и планиране на дейности в посока преустановяване на дейността и закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа "Св. Димитър Басарбовски" гр. Русе 01.01.2015-01.06.2015 

СПОРТ

Списък на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, управлявани от ОП "Спортни имоти", предвидени за отдаване под наем през 2015 г.

ГРАДСКА СРЕДА

Указания за специфични изизквания към общия архитектурен облик на град Русе

ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

План за действие на Община Русе (2015-2017) в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2020)

Доклад за изпълнените дейности по Плана за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014г.) 

План за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.)

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ

Програма за намаляване на риска при бедствия 2021-2025 г. - публикувана на 30.12.2020 г.

План за защита от бедствия. Приет от Общински съвет с протокол 48/18.07.2019 г., решение №1193

 


https://www.livechatalternative.com/