Собственици на домашни животни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА

 

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА СА ДЛЪЖНИ:

1.да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
2.да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
3.да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
4.при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.
5.при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
6.да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
7.ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
8.когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка;
9.когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение;
10.собственик, чието куче е загубено, избягало или откраднато е длъжен да уведоми писмено отдел „Екология“ при Община Русе в тридневен срок от узнаването.

ЗАБРАНЯВА СЕ:

1.извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци:
а) рязане на опашка;
б) рязане на уши;
в) изрязване на гласни струни;
г) отстраняване на нокти и зъби;
2.отглеждането и развъждането на домашни любимци за добив на месо и кожи от тях;
3.извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник;
4.разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци;
5.разхождането на кучета от малолетни лица без придружител;
6.храненето на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради

ЗАБЕЛЕЖКА: Куче без повод се счита за безстопанствено и подлежи на залавяне и настаняване в приют за безстопанствени животни.
За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси, която е в размер на 25 лв.

Освобождават се от такса собствениците на:

- Кучета на инвалиди и кучета на хора в неравностойно положение, удостоверено със сертификат от съответната съсловна организация;
- Кучета, отглеждани от организации на бюджетна издръжка – служебни кучета;
- Кучета, отглеждани и използвани от Българския червен кръст;
- Кучета, отглеждани и използвани за опитни цели;
- Кучета, които са кастрирани;
- Ловни кучета със заверен за съответната година ловен билет, издаден от БЛРС;
- Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.


https://www.livechatalternative.com/