Пропускане до съдържанието на страницата

Център за административни услуги и информация

С лице към хората

Община Русе

Булстат: 000530632

Център за административни услуги и информация

пл. „Свобода“ 6

Административни услуги, предоставяни от дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството”

ул. „Олимпи Панов“ 6

Работно време: 8:30 – 17:30 часа

За времето от 12:00 до 13:00 часа се осигуряват дежурни гишета за непрекъснато обслужване по „Гражданско състояние“ и „Деловодство“.

Кодекс за поведение на служителите в администрацията

Харта на клиента

Удовлетвореност на клиента

Заповед за Харта на клиента

8:30-12:00 ч.
13:00-17:30 ч.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА РУСЕ

Сметка за плащане на административни услуги

ТБ”ИНВЕСТБАНК” АД-Русе
BG 96IORT73798400080000
BIG – IORTBGSF
Вид плащане – 448007

 

Политика за защита на личните данни в Община Русе

Администратор на лични данни

Длъжностно лице по защита на данните

 


https://www.livechatalternative.com/