Пропускане до съдържанието на страницата

Удостоверение по §3 от ПЗР на Наредба № 21/10.10.2019г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани и електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

С изпълнението на административната услуга се допълват специализираните карти с ново изградени обекти на инженерната инфраструктура - електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

Основание: §3 от ПЗР на Наредба № 21/10.10.2019г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани и електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура, във връзка с чл. 32, ал. 5 от ЗКИР

Срок за предоставяне: 7 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

 

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Документ за собственост /заверено копие/;

- Разрешение за строеж;

- Виза за проучване и проектиране, екзекутивната документация за сградите, съоръженията или подземните проводи;

- Материали и данни от геодезически измервания от лицензиран изпълнител в цифров и графичен вид;

- Данни за правоспособното лице, извършило заснемането, застрахователна полица за застраховка на правоспособното лице;

- Документ за платена такса.

 

За услугата се заплаща такса: 25,00 лева по чл. 42, т. 6а от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 01

 

Заявление за издаване на удостоверение

Удостоверението се издава от отдел "Устройствени планове и кадастър".

 


https://www.livechatalternative.com/