Пропускане до съдържанието на страницата

Укрепване на общинския капацитет в Община Русе

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“


Бенефициент Община Русе
Проект: „Укрепване на общинския капацитет в Община Русе“ 
Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0109-С01
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“
Административен договор  № BG05SFPR002-2.002-0109-С01
Обща стойност на проекта: 771 009,00 лева, от които: 655 357,65 лв. европейско финансиране и 115 651,35 лв. национално съфинансиране.
Срок на изпълнение: 01.04.2023 г. – 01.04.2025 г. (24 месеца)

Цели и очаквани резултати:
В рамките на проекта ще се подкрепят дейности, които не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма. По проекта ще се надграждат реализираните дейности и ще се ползват постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници и по-конкретно по процедура „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“ по ОПРЧР чрез участия на персонала на общините ангажиран в обезпечаване задълженията и отговорностите по Закона за социалните услуги (ЗСУ) в обучения по стандартите за качество на социалните услуги. 
С реализиране на проекта ще се подобри равният и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивидуални грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

Основната цел на проекта е да се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет в Община Русе.

Специфичните цели на проекта са: 
С предоставянето на интегрирана подкрепа за община Русе, тя ще бъде подкрепена в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП), с което ще се:
- Преминаване на плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ;
- Ускоряване  предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни;


- Модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение;
- Подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

Изпълнението на заложените цели ще се осъществява чрез две дейности:

Дейност 1: Подготовка за обезпечаване правомощията на Община Русе по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на изнесени работни места (фронт-офиси). Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на соц. услуги чрез СВСУ. Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги. Подкрепа за планиране и анализиране на социалните услуги за развитието им. Провеждане на разяснителни информационни кампании.

Дейност 2: Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от Община Русе за ползване на социални услуги

В проекта ще бъдат включени следните целеви групи – 
Служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера;
Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Основни очаквани резултати: 
Реализацията на проекта ще обхване наемане на 15 лица от целевите групи и ще допринесе за безпроблемното въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.


https://www.livechatalternative.com/