Пропускане до съдържанието на страницата

Условия и ред за компенсиране на разходите, извършени от родителите на децата, които не са приети в общински детски градини или подготвителни групи към училища, поради липса на свободни места

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Н  А  Р  Е Д  Б  А

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

Приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.

Обн. ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г.

             С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родителите на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.

             Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им, ако едновременно са изпълнени условия, посочени в Наредбата. /тук/

            За всяка учебна година родителите, които желаят да получават компенсиране при условията и по реда на тази наредба за извършваните от тях разходи, пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им, в срок до 5 ноември подават заявление по образец  в деловодството на община Русе /Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1/.

 

На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта?

Компенсирането на разходите се отнася за родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас.

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните 6 условия:

1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.

2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

3. Общината  не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище - частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране (за учебната 2020/2021 година в системата на държавно финансиране е Частна детска градина „Дъга“).

6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на Наредбата.

Важна информация: Чрез електронната система за прием на деца в община Русе (https://dzpriem.ruse-bg.eu/) се предлагат на родителите наличните свободни места в общинските детски градини за всяко едно класиране на учебна година. На електронния сайт на община Русе - секция „Образование“, се публикуват и свободни места за подготвителните групи в общинските училища.

 След извършена проверка по обстоятелствата към подаденото заявление и  уведомяване на родителите за правото им да получат компенсиране на разходите, се подава искане и документи, удостоверяващи допустимите разходи.

Какви документи трябва да се приложат към подаването на Искане 1 / Искане 2 / Искане 3  от страна на родителите за изплащане на компенсациите?

1. Обучение, осъществено от частна детска градина или училище, се удостоверява със следните документи:

 - Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;

 - Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

2. Обучение, осъществено от лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверява със следните документи:

 - Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;

 - Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

 

3. Обучение, осъществено от физически лица, се удостоверява със следните документи:

 - Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;

 - Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;

 - Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /Обн. ДВ бр. 61 от 2019 г., изм. и доп., бр. 101 от 2020 г./;

 - Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор - платежно нареждане или разходен касов ордер;

 - Когато договорът за обучение с физическо лице-обучител е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Искането се подава до пето число на месец:

- ноември - за периода 15 септември - 31 октомври;

- януари - за периода 1 ноември - 31 декември;

- март - за периода 1 януари - 28 февруари;

- май - за периода 1 март - 30 април;

- юли - за периода 1 май - 30 юни;

- октомври - за периода 1 юли - 14 септември.

 

С искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 6, както и информация за банковата сметка за получаване на средствата.

 Към искането се прилагат документите по чл. 5, 6 или 7 от Наредбата, удостоверяващи извършените от родителите разходи, които подлежат на компенсиране.    

 

Наредба 
Заявление
Искане 1
Искане 2
Искане 3
Декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/