Пропускане до съдържанието на страницата

Условия и ред за компенсиране на разходите, извършени от родителите на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи към детски градини, поради липса на свободни места

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 1.08.2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини

Oбн., ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.

 

С постановлението се уреждат условията и редът за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;

2. детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;

4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;

5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Обстоятелствата по т. 1 – 3 се установяват служебно от общината по настоящия адрес на детето, а обстоятелствата по т. 4 и 5 – с декларация, подписана от родителя на детето.

Прилежащият район на детската ясла или градина по смисъла на ал. 1, т. 1 и 3 включва районите на обхват, както и районите на обхват, с които граничи, определени в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 1, т. 1 от Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.).

Когато детската ясла или детската градина с яслена група осъществяват дейността си в повече от една сграда, намиращи се на различен адрес от адреса им на управление, всяка една сграда се приема като самостоятелна детска ясла или градина.

Когато детето е кандидатствало за прием само в яслена група в държавна детска градина и не е прието поради липса на свободни места, е необходимо по искане на родителите общината по настоящия адрес на детето да удостовери и липсата на свободни места в общинските детски ясли и в общинските детски градини с яслени групи на територията на прилежащия район на обхват.

 

Родителите, които желаят да получават компенсиране при условията и по реда на това постановлението за извършваните от тях разходи, пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им, подават Заявление – Приложение 1 в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране в деловодството на община Русе.

Важна информация: Чрез електронната система за прием на деца в община Русе ( https://dzpriem.ruse-bg.eu//) се предлагат на родителите наличните свободни места в общинските детски ясли, съгласно графика за всеки месец.

Към искането по ал. 1 се прилагат документите по чл. 5 или 6, удостоверяващи извършените от родителите разходи за месеца,

Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група, се удостоверяват с:

1. договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;

2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

 

Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица, се удостоверяват с:

1. договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;

2. отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискването физическото лице, страна по договора за отглеждане, възпитание и обучение, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях– диплома за придобита професионална квалификация "медицинска сестра", "акушерка", "лекарски асистент" или "фелдшер", съответно диплома за висше образование по специалност "Предучилищна педагогика";

4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.

С искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, т.4 и т. 5 от Постановлението, както и информация за банковата сметка за получаване на средствата.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


https://www.livechatalternative.com/