Пропускане до съдържанието на страницата

Уведомление до заинстересованите лица за изготвен проект на заповед

понеделник, 29 април 2024

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

 

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 на Административнопроцесуалния кодекс, чл. 16, ал. 1, т. 2 на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /НИУМПС, в сила от 25.01.2015 г., приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г./,

Община Русе уведомява заинтересованите граждани, че е изготвен проект на нова заповед на кмета на Община Русе, с която се отменя Заповед № РД-01-2756/18.08.2023 г.

Със заповедта се урежда редът за организацията на дейностите с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.

Правомощията по организацията на дейностите по събирането на ИУМПС и предаването им в центрове за разкомплектоване са от изричната компетентност на кмета и тя е дадена с разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 2 на НИУМПС, съгласно която кметът на общината организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДвП и предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното "Пътна полиция" при областна дирекция на Министерство на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.

В проекта на общ административен акт, изготвен с оглед горепосочените правомощия на кмета на общината, е определен нов състав на комисия, която да извършва проверки за наличието на ИУМПС на територията на община Русе. Определени са нейните задачи и актовете, които същата следва да издава по отношение на собствениците на ИУМПС.

Заинтересованите лица имат право на достъп до преписката по издаване на акта и възможност да участват в обсъждането му чрез приложимата в случая форма за участие в производството – чрез писмени предложения и възражения, за периода от 29.04.2024 г. до 28.05.2024 г., които могат да бъдат подадени до компетентния орган-кмета на Община Русе, на адрес: гр. Русе 7000, пл. Свобода № 6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/