Пропускане до съдържанието на страницата

Включване в Механизма "Лична помощ"

Община Русе приема заявления за длъжност „Личен асистент“ за изпълнение на Механизма лична помощ по Закона за личната помощ, предоставянето на който стартира на 1 септември 2019 г.

 

НОВО от 1 януари - ПРОМЕНИ В МЕХАНИЗМА "ЛИЧНА ПОМОЩ"

 

Изискванията за заемане на длъжността „Личен асистент“ по Механизма лична помощ е лицата:

  1. Да не са поставени под запрещение;
  2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Необходими документи за заемане на длъжността:

  1. Заявление – декларация по образец до Кмета на Община Русе;
  2. Автобиография;
  3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация че няма сключен трудов договор;
  4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
  5. Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такива.

 

Процедура за подбор на асистенти:

След разглеждане на документите доставчика на лична помощ - Община Русе, ще проведе събеседване с всички кандидати. Одобрените ще бъдат вписани в списъка на кандидатите за асистенти по Механизма лична помощ.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от  първо число на месеца, следващ месеца на сключването на същите. Възнаграждението се определя въз основа на часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ с коефициент 1,2 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за 2020 година.

Кандидатите могат да подават горепосочените документи в сградата на Община Русе, ул. „Черно море” № 2, ет.1, стая 13, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:30 часа.

Заявления – декларации, могат да се получат всеки работен ден на адрес: Община Русе, ул. „Черно море” № 2, ет.1, стая 13 или да бъдат изтеглени от сайта на Община Русе на адрес: https://www.ruse-bg.eu (меню „Социални дейности“, раздел „Информация за включване в Механизма лична помощ“).

Кандидатите за асистенти, които желаят да бъдат включени в механизма лична помощ, могат да подават горепосочените документи в сградата на Община Русе, ул. „Черно море“ № 2, ет. 1, стая 13 , всеки работен ден от 8:30 часа до 17:30 часа

За допълнителна информация: тел. 082/ 881 702 и 082/ 520 736 – Звено „Център за предоставяне на услуги в общността и в домашна среда”, Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Русе.

Информация за ползвателите на Механизма за личната помощ

 

Изисквани документи:

  • Ползвател:

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ - ЛИЧНИ ДАННИ

  • Асистент:

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

ДЕКЛАРАЦИЯ - ЛИЧНИ ДАННИ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА


https://www.livechatalternative.com/