Пропускане до съдържанието на страницата

Включване в Механизма "Лична помощ"

Община Русе приема заявления за длъжност „Личен асистент“ за изпълнение на Механизма лична помощ по Закона за личната помощ, предоставянето на който стартира на 1 септември 2019 г.

 

НОВО от 1 януари - ПРОМЕНИ В МЕХАНИЗМА "ЛИЧНА ПОМОЩ"

 

Изискванията за заемане на длъжността „Личен асистент“ по Механизма лична помощ е лицата:

  1. Да не са поставени под запрещение;
  2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Необходими документи за заемане на длъжността:

  1. Заявление – декларация по образец до Кмета на Община Русе;
  2. Автобиография;
  3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация че няма сключен трудов договор;
  4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
  5. Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такива.

 

Процедура за подбор на асистенти:

След разглеждане на документите доставчика на лична помощ - Община Русе, ще проведе събеседване с всички кандидати. Одобрените ще бъдат вписани в списъка на кандидатите за асистенти по Механизма лична помощ.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на същите.

Възнаграждението се определя въз основа на часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ с коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година.

Кандидатите за включване в механизма лична помощ и кандидатите за асистенти могат да подават горепосочените документи в сградата на Община Русе, ул. „Черно море“ № 2, ет. 1, стая 13, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа до и от 13:00 до 17:00 часа.

Заявления – декларации, могат да бъдат изтеглени и от сайта на Община Русе на адрес: https://www.ruse-bg.eu (Раздел „Социални дейности“, Под Раздел „Информация за включване в Механизма лична помощ“).

За допълнителна информация: тел. 082/ 506 702, 082/ 506 732 и 082/ 506 769 – Отдел „Социални дейности“, Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Русе.

Информация за ползвателите на Механизма за личната помощ

 

Изисквани документи:

  • Ползвател:

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ - ЛИЧНИ ДАННИ

  • Асистент:

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

ДЕКЛАРАЦИЯ - ЛИЧНИ ДАННИ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/