Пропускане до съдържанието на страницата

Заповед за въвеждане на временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Мидия Енос“ и ул. „Лом“

четвъртък, 29 септември 2022

ОБЩИНА РУСЕ

 

 

ЗАПОВЕД

 

 

№________

Русе, _________________

 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от АПК, във връзка с чл. 81, ал. 1 и чл. 84 от Наредба №3/16.08.10г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като взех предвид необходимостта от осигуряване мерки за безопасността на движението при извършване на дейности, създаващи затруднения и опасност за движението поради намаляване на широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, на банкетите или на тротоарите, както и рязкото влошаване на състоянието на тяхната повърхност.

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Да се въведе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Мидия Енос“ и ул. „Лом“ за обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II-Реконструкция на главни и второстепенни клонове“.
 2. : от Срокът на действие на ВОБД30.9.2022 г. до 31.10.2022 г. включително.
 3. ВъзложителВъвеждането и поддържането на ВОБД да се извърши, съгласно одобрения от сектор „ПП” при Областна Дирекция на МВР, гр. Русе и Община Русе проект за ВОБД с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и Изпълнител ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“, като:
  1. По проект ул. „Мидия Енос“ и ул. „Лом“ се затварят за движение на МПС на етапи. Ул. „Мидия Енос“ в участъка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Лом“ и ул. „Лом“ в участъка от ул. „Мидия Енос“ до ул. „Алея Освобождение“. Строително ремонтните дейности се извършват, съгласно схеми/чертежи №№65.1 и 65.2 от проекта по част ВОБД и приложения линеен график;
  2. Движението на МПС да се осъществява по обходни маршрути, както следва:
   1. При затворен участък на ул. „Мидия Енос“ от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Екзарх Йосиф“, по ул. „Македония“, ул. „Екзарх Йосиф“ до отворената част на ул. „Мидия Енос“ и по съседните отворени за движение улици;
   2. При затворен участък на ул. „Мидия Енос“ от ул. „Екзарх Йосиф“ до ул. „Лом“ и затворена и ул. „Лом“, по отворената част на ул. „Мидия Енос“, ул. „Екзарх Йосиф“ до ул. „Алея Освобождение“ и по съседните отворени за движение улици;
   3. Движението на МПС да се осъществява с повишено внимание и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, съгласно проекта.
 4. За започването на строежа и СМР, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства, възложителят е длъжен писмено да уведоми общинска администрация, съобразно императивното изискване, установено от нормата на чл. 72, ал. 1 от ЗУТ, както и съобразно правилото на чл. 3, ал.1 от Наредба №27 на Общински съвет Русе.

В уведомлението възложителят или строителят посочва наименование на обекта, номер на разрешение за строеж или разрешение за поставяне, номер на заповед за въвеждане на временна организация на движението, лице отговорно за обекта (технически ръководител или друг), като към него прилага:

а) Заверен график за изпълнение на строително монтажни работи (СМР), подписан и подпечатан от възложител и/или строител – 3 броя;

б) Договор за строителство между възложителя и строител, който да извърши строително - монтажните работи, когато това е приложимо;

в) Договор с консултант, който да изпълнява строителен надзор по време на строителство, когато е приложимо;

г) в случаите на чл. 147, ал. 1 и/или чл. 151, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – скица-предложение, от която да е видно обхвата на разкопавания участък, засегнатата територия около него, точно местоположението (участък от улици, находящ се между кръстовищата на съответните улици, или в близост до сграда), придружена с обяснителна записка за местоположението и вида/типа на дейностите, който ще бъдат изпълнени;

 1. Възложителят е длъжен да извърши за своя сметка необходими възстановителни работи в срок, определен от общинската администрация, в изпълнение на императивната разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 8 от ЗУТ.
 2. Възстановяването на настилката следва да се извърши, съобразно ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, както и всички правила установени от Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническа инфраструктура.
 3. Незабавно след извършване на необходимите възстановителни работи, лицето извършващо СМР, следва да уведоми писмено общинската администрация, за извършване на оглед на място от определени от Кмета служители на общинската администрация, предвид изискването на чл. 6, ал. 2 от Наредба №27 на Общински съвет-Русе.
 4. Определям състав на Комисията за приемането и премахването на временната организация:

Председател: Г-жа Боряна Пенчева – Ст. инспектор в отдел Транспорт при Община Русе и

              Членове: 1.  Г-жа Вероника Миланова – Началник отдел ИИК при Община Русе;

2.  Г-н Билгин Исмаил – Главен специалист в отдел ИИК на Община Русе при Община Русе;

3.  Г-н Борислав Петров – СЗ „КООРС” в Община Русе;

4.  Г-н Стилиян Станев – сектор „ПП“ при ОД на МВР – Русе;

5.  Г-н Йордан Колев – представител на изпълнителя на обекта.

 1. По един екземпляр от настоящата заповед, съгласувания работен проект за ВОБД и от заповедта на изпълнителя, с която посочва отговорното лице за участие в комисията да се съхранява на обекта и при необходимост се предоставят на контролните органи.
 2. Контрол по настоящата заповед по отношение на т. 1, т. 2, т. 3 и т. 8 възлагам на Зам.-кмета по „Комунални дейности“, а по отношение на т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 възлагам на Зам.-кмета по „Устройство на територията“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Издаването на този общ административен акт е наложително и неотложно поради необходимостта от осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите, както и за опазване на обществения ред и държавните интереси. Предвид това и на основание чл.73 от АПК уведомяването на заинтересованите лица и оповестяването на съображенията за издаване на настоящата заповед да се извършат в хода на изпълнението й.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 179 от АПК.

 

 

 

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Заповеди"

ЗАПОВЕД - РД - 01 - 3908/30.11.2022 г.

четвъртък, 01 декември 2022

ЗАПОВЕД - РД - 01 - 3887/29.11.2022 г.

сряда, 30 ноември 2022

ЗАПОВЕД - РД - 01 - 3889/29.11.2022 г.

сряда, 30 ноември 2022

ЗАПОВЕД - РД - 01 - 3890/29.11.2022 г.

сряда, 30 ноември 2022

ЗАПОВЕД - РД - 01 - 3876/28.11.2022

понеделник, 28 ноември 2022

ЗАПОВЕД - РД - 01 - 3825/22.11.2022 г.

сряда, 23 ноември 2022

ЗАПОВЕД - РД - 01 - 3823/22.11.2022 г.

сряда, 23 ноември 2022

всички >

https://www.livechatalternative.com/