Пропускане до съдържанието на страницата

Заявление за одобряване/съгласуване на проект и издаване на разрешение за строеж

Заявление за одобряване/съгласуване на проекти издаване на разрешение за строеж

Правно основание:  чл. 142, 143 и 144, 148 от Закона за устройство на територията

Срок за изпълнение: 14 дни

Такси, съгласно Наредба №16 на Общински съвет - Русе

Чл. 40. (1). Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

(2). Сроковете за извършване на техническите услуги са регламентирани в действащите нормативни актове и тази наредба.

(3). Таксите за бързи и експресни технически услуги се заплащат при получаване на документацията.

Чл. 41.Освобождават се от заплащане на такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл. 42. (изм. с реш. №156/19.04.2012 г., изм. с Решение № 269/12.07.2012г) За технически услуги по устройство на територията, извършвани  в указаните по долу срокове, се събират следните такси:

1. Издаване на скица:

 

1.1.За недвижим имот от действащи и недействащи планове

25,00 лв

1.2. За линейни обекти

25 лв/лист

1.3. Предоставяне на информация в цифров вид от кадастрален или план за регулация на диск

100 лв/ха

2. Издаване на заверени копия от документи и строителни книжа във формат А3 и А4

3 лв.

3. Предоставяне данни за координати и коти на геодезични точки – основни, гранични и др.

30,00 лв

4. Издаване на удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

55,00 лв./за имот

5. Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца

10,00 лв. /бр.

6. Такса за удостоверение по чл. 52 ал. 5 от ЗКИР:

25 лв.

7. Издаване на разрешения за поставяне:

 

7.1. Съгласуване, одобрение и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ

50,00 лв.

7.2. Съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за поставяне на свободностоящи рекламни съоръжения

50,00лв./бр.

8. Издаване на разрешение за строеж:

 

8.1. Издаване на разрешение за строеж без проект (чл.147 от ЗУТ)

60лв

8.2. Издаване на разрешение за строеж (чл.148 от ЗУТ), за ново строителство, за вътрешни преустройства, промяна предназначение, реконструкции, основни ремонти на жилищни, смесени, обществено-обслужващи, производствени и др. сгради

150 лв

8.3. Издаване на разрешение за строеж за линейни обекти на инженерната инфраструктура-пътища и ЖП линии, от националната и общинска инфраструктура

1лв/м.л. но не по-малко от 120 лв

8.4. Издаване на разрешение за строеж за инженерни мрежи и проводи

 

8.4.1. Издаване на разрешение за строеж за инженерни мрежи и проводи в строителните граници на населените места

0,5лв/м.л. но не по-малко от 120лв

8.4.2. Издаване на разрешение за строеж за инженерни мрежи и проводи извън строителните граници на населените места

0,2лв/м.л. но не по-малко от 120лв

8.5. Издаване на разрешение за строеж за площни обекти - паркинги, открити площадки , зелени площи, сметища, сгуроотвали и др.

0,1лв/м.кв. но не по-малко от 120лв

9. Вписване забележка към разрешение за строеж по чл.154, ал.5 от ЗУТ

100 лв.

10. Презаверяване на разрешение за строеж

50% от РС

11. Издаване на акт за узаконяване

Таксата за РС

12. Издаване на удостоверение:

 

12.1. Издаване на удостоверение относно степен на завършеност на строеж по чл.181 от ЗУТ, по § 16 от ЗУТ, по чл.202 от ЗУТ и факти и обстоятелства по устройство на територията

100 лв.

12.2. Удостоверение за идентичност на поземлен имот и квартал- срок за изпълнение 7 дни от постъпване на заявлението

20,00 лв.

13. Одобряване на комплексни инвестиционни проекти (чл. 150 от ЗУТ)

 

30% увеличение спрямо основната такса за ПУП и инвестиционен проект

14.Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни идейни, технически и работни проекти (ИИП, ТИП и РИП):

 

14.1. За жилищни сгради и нежилищни сгради включително гаражи и допълващо застрояване, пристройки и надстройки, преустройство, реконструкция, ремонт и промяна предназначението на сгради; проекти за делба, по чл.145 ал.5 от ЗУТ, както и преработки по чл.154, ал.5 от ЗУТ  за съответната РЗП

По 0.40лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за проектни части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ОВК, Геодезическа и Технологична (според предназначението на обекта) и по 0.20 лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за всички други проектни части, но не повече от 900 лв на специалност.

14.2. Огради

0,30лв/м.л., но не по-малко от 20лв

15. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за узаконяване

таксата за одобряване

16. Презаверка на проекти с изтекъл едногодишен срок

50% от съотетната такса за одобряване

17. Съгласуване и одобряване на проекти за площни обекти- паркинги, открити площадки ,бензиностанции, метанстанции и газстанции, зелени площи, оранжерии, сметища, сгуроотвали и др. за специалност – за квадратен метър

0,2лв/м.кв. за специалност но не по-малко от 100,00 лв

18. Съгласуване и одобряване на проекти за пътища и ЖП линии за специалност

0,5лв/м.л. за специалност но не по-малко от 100,00 лв

19.Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти:

 

19.1. За  изменения и преустройство на сградни инсталации за специалност

0,1лв/м.кв. за специалност но не по-малко от 50,00 лв

19.2. Монтаж на машини и съоръжения, като и базови, радиорелейни и комутационни станции за специалност

50,00лв/специал-ност

19.3. Открити и закрити електроразпределителни уредби за специалност

А) до 400 кVА

 

Б) от 401 до 1000 кVА

 

В) над 1000 кVА

 

 

50,00 лв за специалност

 

60,00 лв за специалност

 

75,00 лв за специалност

 

20. Одобряване и съгласуване на проекти за телефонни кабели, кабели средно и ниско напрежение, топлопроводи и газопроводи, далекосъобщителни кабели, кабелни мрежи за телевизионни и радиосигнали, водопроводи и канали :

 

20.1.От 1 до 100 м  

50,00 лв за специалност

20.2.от 101 до 500 м-

60,00 лв за специалност

20.3.От 501 до 1000 м- за специалност

80.00 лв за специалност

20.4.Над 1000 м- за специалност

100,00 лв за специалност

21.Разглеждане и съгласуване на проекти за временна организация на движението, извън случаите по т.т. 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 – обществени мероприятия и дейности на експлоатационните дружества:

 

21.1.Улица:

 

21.1.1. с дължина до 300 м

90,00лв/проект

21.1.2. с дължина над 300 м

125,00лв/проект

21.2. Кръстовища:

 

21.2.1.с площ до 200 кв.м

90,00лв/проект

21.2.2. с площ над 200 кв.м

125,00лв/проект

22. Разглеждане и съгласуване на проекти за пречиствателни съоръжения за отпадни води за специалност

80,00 лв за специалност

23. Съгласуване на проекти за сградни ВиК отклонения за специалност

60,00 лв за специалност

24.Разглеждане и приемане на екзекутивна документация по точки 17 -24, както и преработка проекти по чл.154, ал.5 от ЗУТ

30 % от основната такса за одобряване.

25. Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта категория

 

25.1 Частни пътища – отворени и неотворени за обществено ползване, горски, и селскостопански пътища и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др.

100,00 лв.

25.2. Улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас

100,00 лв.

25.3. Съоръжения към улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас (мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.

100,00 лв.

25.4. Жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения с обществено обслужване, производствени сгради, вътрешни преустройства, промяна предназначение, реконструкции, основни ремонти и др.

 

-          До 100 кв.м. РЗП

100,00 лв.

-          До 300 кв.м. РЗП

200,00 лв.

-          До 500 кв.м. РЗП

300,00 лв.

-          Над 500 кв.м. РЗП, включително базови, радиорелейни и комутационни станции

500,00 лв.

25.5. Сградни отклонения на инженерната мрежа към строежи IV категория

70,00лв/връзка

26. Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи пета категория, включително реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението:

 

26.1. Жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения с обществено обслужване, производствени сгради, вътрешни преустройства, промяна предназначение, реконструкции, основни ремонти и др.

 

-          До 100 кв.м. РЗП

100,00 лв.

-          Над 100 кв.м. РЗП

150,00 лв.

26.2. Сградни отклонения на инженерната мрежа към строежи V категория

50,00лв/връзка

26.3. Паркинг-гаражи

125,00лв

26.4. Открити паркинги с капацитет до 50 паркоместа

125,00лв

26.5. Допълващо застрояване и гаражи, извън строежите по шеста категория от Наредба №1 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи

50,00 лв/на обект

 

Чл.42а (нов с решение № 586/11.06.2009 г.) (1) За обществено-обслужващи сгради, чието предназначение е в областта на образованието, здравеопазването, спорта и с култово-религиозно предназначение се събира такса в размер на 50% от определените в раздел VІ от наредбата.

(2) В случаите, в които сградата  е със смесено предназначение,  ал.1 се прилага, ако частта предназначена за образование, здравеопазване, спорт или с култово-религиозно предназначение е не по малка от 2/3 /две трети/ от обема /разгърнатата застроена площ/  на цялата сграда.

Чл. 42б (нов с Решение № 269/12.07.2012г.) Сроковете за извършване на технически услуги по устройство на територията  по чл.42  са:

(1) Срокът е 3-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точка 5.

(2) Срокът е 7-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.1, т.2, т.3,т.6, т.8, т.9, т.10,т.12.2,  т.16,  т.18,  т.25, т.26. Срокът е 7-дневен от внасянето на проектите по т.14, т.17, т.19, т.20, т.21, т.22, т.23  / при наличие на изготвена оценка по чл.142,ал.6,т.2 от ЗУТ/.

(3) Срокът е 14-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.7.1,  т.12.1 /за услугите по чл.181 и чл.202от ЗУТ/, т.16, т.24.

(4) Срокът е 28-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.7.2.

(5) Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.4, т.12.1 /за услугата по &16 от ЗУТ/, т.13. Срокът е едномесечен от внасянето на проектите по т.14,т.17, т.19, т.20, т.21, т.22, т.23  /при наличие на изготвена оценка по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ/

 

Начин на плащане:

до 200 лв.– в брой при подаване на документите или по банков път

над 200 лв. - по банков пътпо сметка на

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане448001

 

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон или упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/