Пропускане до съдържанието на страницата

Заявление за предаване на екзекутиви

Заявление за предаване на екзекутиви 

Правно основание:  чл. 175, ал. 2 от  Закона за устройство на територията

Срок за изпълнение: 1 месец

Такси:

 

Разглеждане и приемане на екзекутивна документация по точки, както и преработка проекти по чл.175 ал.1 от ЗУТ

30 % от основната такса за одобряване по брой специалности + ДДС

Съгласуване и одобряване на проекти за площни обекти- паркинги, открити площадки, бензиностанции, метанстанции и газстанции, зелени площи, оранжерии, сметища, сгуроотвали и др. за специалност – за квадратен метър

0,2лв/м.кв. за специалност но не по-малко от 100,00 лв

Съгласуване и одобряване на проекти за пътища и ЖП линии за специалност

0,5лв/м.л. за специалност но не по-малко от 100,00 лв

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти:

 

За  изменения и преустройство на сградни инсталации за специалност

0,1лв/м.кв. за специалност но не по-малко от 50,00 лв

Монтаж на машини и съоръжения, като и базови, радиорелейни и комутационни станции за специалност

50,00лв/специалност

Открити и закрити електроразпределителни уредби за специалност

А) до 400 кVА

 

Б) от 401 до 1000 кVА

 

В) над 1000 кVА

 

50,00 лв за специалност

 

60,00 лв за специалност

 

75,00 лв за специалност

 

Одобряване и съгласуване на проекти за телефонни кабели, кабели средно и ниско напрежение, топлопроводи и газопроводи, далекосъобщителни кабели, кабелни мрежи за телевизионни и радиосигнали, водопроводи и канали :

 

От 1 до 100 м 

50,00 лв за специалност

от 101 до 500 м-

60,00 лв за специалност

От 501 до 1000 м- за специалност

80.00 лв за специалност

Над 1000 м- за специалност

100,00 лв за специалност

Разглеждане и съгласуване на проекти за временна организация на движението, извън случаите по т.т. 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 – обществени мероприятия и дейности на експлоатационните дружества:

 

Улица:

 

с дължина до 300 м

90,00лв/проект

с дължина над 300 м

125,00лв/проект

Кръстовища:

 

с площ до 200 кв.м

90,00лв/проект

с площ над 200 кв.м

125,00лв/проект

Разглеждане и съгласуване на проекти за пречиствателни съоръжения за отпадни води за специалност

80,00 лв за специалност

 

Начин на плащане:

В брой или по банков път при подаване на документите

По сметка на

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане444000

 

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон или упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/