Пропускане до съдържанието на страницата

Звено „Финансов контрол“

Финансовото управление и контрол, съгласно чл. 5, ал. 2 то ЗФУКПС се осъществяват чрез системи за финансово управление и контрол (СФУК), включващи политики и процедури, въведени от ръководството на Община Русе, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на общината са постигнати чрез:

 1. съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
 2. надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
 3. икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
 4. опазване на активите и информацията.

При изпълнение на служебните си задължения финансовите контрольори имат право да получават и да изискват всички данни и документи /вкл. и електронни/, необходими за осъществяване на дейността им. По тяхна преценка те могат да извършват и проверки на място.

В дейността си финансовите контрольори прилагат принципа на разделение на отговорностите по вземане на решения, осъществяване на контрол и осчетоводяване. Контрольорите са функционално независими и изпълняват следните функции:

 1. упражняват постоянен предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, чрез извършване на проверки преди вземане на решения за поемане на задължения и преди извършване на разходи;
 2. контролът се осъществява чрез проверка на документите и действията, свързани с поемането на задължение или с извършването на разходи, като:
  -преди поемането на задължението се проверяват:
       *съответствието на задължението с бюджетните параграфи;
       *наличието на бюджетен кредит;
       *компетентността на лицето, което поема задължението;
       *правилното изчисление на количествата и сумите;
       *спазването на тръжните процедури и другите нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението.
  -преди извършването на разхода се проверява:
       *съответствието на разхода с поетото задължение;
       *компетентността на лицето, разпоредило извършването на разхода;
       *верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите по тях.
 3. правят компетентни предложения и становища до кмета на общината при вземане на управленски решения по финансови въпроси;
 4. дават методически насоки при изграждането и сигнализират за констатирани недостатъци, при функционирането на системите за финансово управление и контрол /СФУК/ в общината и във всички разпоредители с бюджетни средства от по-ниска степен;
 5. прилагат в пряката си дейност изискванията на системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001: 2008.

 


https://www.livechatalternative.com/