Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция „Обществен ред и сигурност“

Дирекцията е със следните функции:

 

1. организира разработването на планове и подготовката на ръководния състав на общината за действие при кризи, бедствия и във военно време съгласно, Закона за защита при бедствия, Закона за отбраната и въоръжените сили и документите регламентиращи тези дейности.

2. анализира състоянието на сигурността на територията на общината и предлага на кмета мерки за подобряването му.

3. изпълнява функциите за защита на класифицираната информация, регламентирани в Закона за защита на класифицираната информация.

4. организира противопожарната охрана на обектите на община Русе, разработва и съхранява документите касаещи пожарната безопасност.

5. осигурява технологични, комуникационни, програмни и технически условия за работата на общинската администрация.

6. следи тенденциите в развитието на компютърния бранш и прави целесъобразни предложения за осигуряване на съответствие между информационната среда и възможностите на общинската информационна система.

7. участва в разработването и управлението на проекти свързани с повишаване на сигурността и информационното обслужване на територията на общината.

8. осъществява контрол на обектите от критичната инфраструктура на територията на общината и докладва за състоянието и на Кмета на общината.

9. организира сформирането, обучението и осъществява управлението на доброволните формирования.

10. изпълнява и други задачи, възложени от Кмета на общината свързани със сигурността и информационното обслужване.

11. извършва проверки и предлага на Кмета на общината мотивирани решения за установяване (наличие или липса) на конфликт на интереси на служителите от общинската администрация, заемащи публични длъжности, съгласно изискванията на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси .

12. организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации и отделни граждани;

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/