Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2017-002

Публикувано на: 20.01.2017 г. | 09:27:03 ч.

„ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ“ в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно подписан Договор за пр

Процедура: ограничена процедура

„ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ“в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно подписан Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-8.001-0003-C01 от 11.03.2016 г. между Управляващия орган на Програмата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и Община Русе, в качеството й на бенефициент по Договора по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на мултифункционални бизнес чанти.

Обособена позиция №2: Доставка на информационни материали.

 

        В съответствие с разпоредбите на  Закона за обществените поръчки Обособена позиция №1 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като обекта попада в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП,  приет  с Решение № 591/18.07.2016г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г.Тези лица (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) трябва да отговарят на условията в чл. 12 ал.5 и ал.6 от ЗОП.

      За Обособена позиция №1 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Решение за откриване на процедура

Качено на: 23.01.2017 г.| 15:35:32 ч. .pdf/454.48 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 23.01.2017 г.| 15:35:48 ч. .pdf/456.71 KB ]

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Качено на: 25.01.2017 г.| 15:14:51 ч. .rar/5.95 MB ]

Документация за обществена поръчка, образци на документи, проект на договор по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2

Качено на: 25.01.2017 г.| 15:14:14 ч. .doc/680.00 KB ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 07.03.2017 г.| 16:01:49 ч. .pdf/232.33 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществената поръчка

Качено на: 13.03.2017 г.| 09:42:55 ч. .doc/31.50 KB ]

Протокол № 3 от работата на Комисията

Качено на: 20.03.2017 г.| 16:43:56 ч. .pdf/380.71 KB ]

Доклад по чл. 60 ал. 1 от ППЗОП

Качено на: 20.03.2017 г.| 16:44:11 ч. .pdf/471.59 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществената поръчка

Качено на: 20.03.2017 г.| 16:44:32 ч. .pdf/196.99 KB ]

Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 20.03.2017 г.| 16:31:21 ч. .pdf/216.14 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 03.05.2017 г.| 11:08:48 ч. .pdf/407.65 KB ]

Договор по обособена позиция №1 и договор по обособена позиция №2, приложения към договорите

Качено на: 03.05.2017 г.| 11:09:02 ч. .rar/2.29 MB ]

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №1

Качено на: 11.07.2017 г.| 13:23:14 ч. .pdf/269.96 KB ]

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №2

Качено на: 11.07.2017 г.| 13:24:00 ч. .pdf/249.56 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/