Пропускане до съдържанието на страницата

Герб и знаме на Русе

 

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА РУСЕ

Раздел І

ГЕРБ НА ОБЩИНА РУСЕ

Чл. 6. Гербът на Община Русе е символ, израз на местното самоуправление и местната администрация. Той има щитовидна форма. В него в стилизиран вид са изобразени Паметника на Свободата на град Русе и вълни, символизиращи връзката с река Дунав. В горната част на щита е изобразена крепостна стена, символизираща древността на град Русе (Приложение № 1).

Чл. 7. (1) Гербът е централен елемент в знамето и печата на Община Русе. Гербът е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Русе.

(2) Гербът се поставя задължително в кабинетите на Кмета на Общината, Председателя на Общинския съвет, Секретаря на Общината, Заместник кметовете, Кметовете на кметства и Пленарната зала, където се провеждат заседанията на Общинския съвет.

Чл. 8. Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при спазване на съотношенията между отделните елементи в него, след получено писмено разрешение от Кмета на Община Русе и по изработени от Общинската администрация изисквания за приложението му.

Раздел ІІ

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА РУСЕ

Чл. 9. Знамето на Община Русе е бяло. В центъра му е изобразен гербът на Община Русе.

Чл. 10. Знамето се изработва като уникат от копринен плат с размери 90/170 см. Гербът се извезва с копринени конци в син цвят. Към знамето може да се пришият аксесоари като ресни, пискюли, ленти, шнурове, след утвърден проект. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво с диаметър 5,5 см и дължина 2,5 м. Завършва с бронзирани топка и пика.

Чл.11. Знамето се съхранява в специална стъклена витрина в кабинета на Кмета.

Чл. 12. Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в следните случаи:

1. Официалните празници на Република България.

2. Празника на град Русе.

3. Празници и чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на Община Русе и България.

4. Тържествени заседания на Общинския съвет.

Чл. 13. Редът за участие на знамето в тържествата и честванията по чл.12 се урежда в Правилник, изготвен от отдел “Международни отношения, протокол и връзки с обществеността”, при съобразяване с изискванията на държавния протокол.

Чл. 14. Знамето на Община Русе може да бъде възпроизведено в различни варианти при условията на чл.8 от тази наредба.


https://www.livechatalternative.com/