Пропускане до съдържанието на страницата

Информация във връзка с конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Общинска собтсвеност и земеделие"

понеделник, 19 септември 2022

И Н Ф О Р М А Ц И Я

във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт”

в отдел „Общинска собственост и земеделие“

към дирекция „Управление на собствеността“

при Община Русе

 

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол от заседание конкурсната комисия от 15.09.2022 г., информирам допуснатите до конкурса кандидати за следното:

1. Тестът за установяване на професионални знания и умения и интервюто ще се проведат на 28.09.2022 г. /сряда/ в сградата на Община Русе, етаж ІІІ, Заседателна зала. Провеждането на конкурса щe започне от 9.30 часа. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да носят документ за самоличност.

2. Система за определяне на резултатите и начин на провеждане:

броят на въпросите в теста е 30, всеки от който с по един верен отговор;

въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията, професионалната област на длъжността и техническа компютърна грамотност;

трите варианта на теста са в затворени пликове;

на всеки кандидат се предоставят голям и малък плик и формуляр за попълване на имената. Кандидатите попълват имената си и запечатват формуляра в малкия плик;

• един от кандидатите, определен чрез жребий, изтегля вариант на теста за решаване и го обявява на всички кандидати;

• решаването на теста е в рамките на 45 минути;

• след изтичане на определеното време, кандидатите слагат в големия плик попълнения тест и малкия запечатан плик и предават големия запечатан плик на комисията, след което излизат от залата.

• максимален брой точки, който може да получи всеки кандидата при решаването на теста е 30 точки;

минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 24 точки, които са 80 % от максимално възможните 30 точки;

• конкурсната комисия проверява тестовете, като поставя на всеки верен отговор 1 точка, след което отваря малкия плик и отбелязва резултата срещу името на кандидата по недвусмислен начин;

• конкурсната комисията изготвя протокол за резултатите от теста, в който определя датата, часа и мястото на провеждане на интервюто и го обявява на участниците;

до интервю се допускат само успешно издържалите теста кандидати;

• интервюто започва на определените дата, час и място, като кандидатите се явяват по реда на подаване на документите за участие в конкурса;

• конкурсната комисия задава еднакви, предварително формулирани въпроси на всички кандидати;

• въз основа на отговорите на кандидатите, всеки член преценява качествата на кандидата по 5 – степенна скала по 7 показателя и попълва за всеки кандидат Формуляр за преценка на кандидатите от интервю за експертни длъжности /Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл/;

• максимален брой средноаритметични точки, който може да се получи всеки кандидат от интервюто е 35 средноаритметични точки;

минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 28 средно аритметични точки, които са 80 % от максимално възможните 35 средно аритметични точки;

• окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени на теста и интервюто, умножени с коефициенти определени от конкурсната комисия на основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл, както следва:

а/ коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата от теста – 3 /три/;

б/ коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата от интервюто – 5 /пет/;

• комисията класира успешно издържалите теста и интервюто кандидати, получили най-висок окончателен резултат;

• съгласно чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл конкурсната комисия съставя Протокол, отразяващ резултатите и го предоставя на Кмета на Общината;

ֳ• класирането от първо до трето място на успешно издържалите кандидатите се обявяват на интернет страницата на Община Русе.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Мирослава Маркова

Директор дирекция „Управление на собствеността“

 

 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати


 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/