Пропускане до съдържанието на страницата

Информация във връзка с конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Общинска собтсвеност и земеделие"

понеделник, 19 септември 2022

И Н Ф О Р М А Ц И Я

във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт”

в отдел „Общинска собственост и земеделие“

към дирекция „Управление на собствеността“

при Община Русе

 

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол от заседание конкурсната комисия от 15.09.2022 г., информирам допуснатите до конкурса кандидати за следното:

1. Тестът за установяване на професионални знания и умения и интервюто ще се проведат на 28.09.2022 г. /сряда/ в сградата на Община Русе, етаж ІІІ, Заседателна зала. Провеждането на конкурса щe започне от 9.30 часа. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да носят документ за самоличност.

2. Система за определяне на резултатите и начин на провеждане:

броят на въпросите в теста е 30, всеки от който с по един верен отговор;

въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията, професионалната област на длъжността и техническа компютърна грамотност;

трите варианта на теста са в затворени пликове;

на всеки кандидат се предоставят голям и малък плик и формуляр за попълване на имената. Кандидатите попълват имената си и запечатват формуляра в малкия плик;

• един от кандидатите, определен чрез жребий, изтегля вариант на теста за решаване и го обявява на всички кандидати;

• решаването на теста е в рамките на 45 минути;

• след изтичане на определеното време, кандидатите слагат в големия плик попълнения тест и малкия запечатан плик и предават големия запечатан плик на комисията, след което излизат от залата.

• максимален брой точки, който може да получи всеки кандидата при решаването на теста е 30 точки;

минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 24 точки, които са 80 % от максимално възможните 30 точки;

• конкурсната комисия проверява тестовете, като поставя на всеки верен отговор 1 точка, след което отваря малкия плик и отбелязва резултата срещу името на кандидата по недвусмислен начин;

• конкурсната комисията изготвя протокол за резултатите от теста, в който определя датата, часа и мястото на провеждане на интервюто и го обявява на участниците;

до интервю се допускат само успешно издържалите теста кандидати;

• интервюто започва на определените дата, час и място, като кандидатите се явяват по реда на подаване на документите за участие в конкурса;

• конкурсната комисия задава еднакви, предварително формулирани въпроси на всички кандидати;

• въз основа на отговорите на кандидатите, всеки член преценява качествата на кандидата по 5 – степенна скала по 7 показателя и попълва за всеки кандидат Формуляр за преценка на кандидатите от интервю за експертни длъжности /Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл/;

• максимален брой средноаритметични точки, който може да се получи всеки кандидат от интервюто е 35 средноаритметични точки;

минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 28 средно аритметични точки, които са 80 % от максимално възможните 35 средно аритметични точки;

• окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени на теста и интервюто, умножени с коефициенти определени от конкурсната комисия на основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл, както следва:

а/ коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата от теста – 3 /три/;

б/ коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата от интервюто – 5 /пет/;

• комисията класира успешно издържалите теста и интервюто кандидати, получили най-висок окончателен резултат;

• съгласно чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл конкурсната комисия съставя Протокол, отразяващ резултатите и го предоставя на Кмета на Общината;

ֳ• класирането от първо до трето място на успешно издържалите кандидатите се обявяват на интернет страницата на Община Русе.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Мирослава Маркова

Директор дирекция „Управление на собствеността“

 

 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати


 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Търгове и конкурси"

всички >

https://www.livechatalternative.com/