Пропускане до съдържанието на страницата

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „Главен инспектор”

четвъртък, 22 февруари 2024

И Н Ф О Р М А Ц И Я

във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „Главен инспектор”

в отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“

към дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол”

при Община Русе

 

            На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол от заседание конкурсната комисия от 12.02.2024 г. информирам допуснатия до конкурса кандидат за следното:

            1. Тестът за установяване на професионални знания и умения и интервюто ще се проведат на 23.02.2024 г. /петък/ в сградата на Община Русе, етаж ІІІ, Заседателна зала. Провеждането на конкурса щe започне от 10.00 часа. Допуснатият до участие в конкурса кандидат следва да носят документ за самоличност.

            2. Система за определяне на резултатите и начин на провеждане:

            •  броят на въпросите в теста е 30, всеки от който с по един верен отговор;

            •  въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността;

            •  трите варианта на теста са в затворени пликове;

            •  на кандидата се предоставят голям и малък плик и формуляр за попълване на имената. Кандидатът попълват имената си и запечатват формуляра в малкия плик;

            • кандидатът изтегля вариант на теста за решаване;

            •  решаването на теста е в рамките на 45 минути;

            • след изтичане на определеното време, кандидатът слагат в големия плик попълнения тест и малкия запечатан плик и предават големия запечатан плик на комисията, след което излизат от залата.

• максимален брой точки, който може да получи кандидата при решаването на теста е 30 точки;

 • минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 21 точки,  които са 70 % от максимално възможните 30 точки;

            • конкурсната комисия проверява теста като поставя на всеки верен отговор 1 точка, след което отваря малкия плик и отбелязва резултата срещу името на кандидата по недвусмислен начин;

            • конкурсната комисията изготвя протокол за резултатите от теста, в който определя датата, часа и мястото на провеждане на интервюто и го обявява на участника;

до интервю се допускат само успешно издържалия теста кандидат;

интервюто започва на определените дата, час и място

• конкурсната комисия задава предварително формулирани;

• въз основа на отговорите, всеки член преценява качествата на кандидата по 5 – степенна скала по 7 показателя и попълва Формуляр за преценка на кандидатите от интервю за експертни длъжности /Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл/;

• максимален брой средноаритметични точки, който може да се получи от интервюто е 35 средноаритметични точки;

минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 28 средно аритметични точки, които са 80 % от максимално възможните 35 средно аритметични точки;

• окончателният резултат е сбор от резултатите, получени на теста и интервюто, умножени с коефициенти определени от конкурсната комисия на основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл, както следва:

а/ коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата от теста – 3 /три/;

б/ коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата от интервюто – 5 /пет/;

комисията класира успешно издържалия теста и интервюто кандидат или не го класира

• съгласно чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл конкурсната комисия съставя Протокол, отразяващ резултатите и го предоставя на Кмета на Общината;

ֳ• класирането се обявяват на интернет страницата на Община Русе.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/