Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за издаване на разрешение/одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

Искане за издаване на разрешение/одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

Правно основание: чл.56 от ЗУТ

Срок за изпълнение: 14дни

Такса: 50 лв.

Начин на плащане: в брой при подаване на документите или по банков път по сметка на

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане 448001

 

Допустим заявител: Възложител или упълномощено лице срещу представяне на копие от нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/