Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за издаване на виза за проектиране

Искане за издаване на виза за проектиране

Правно основание:  чл. 140 ЗУТ

Срок за изпълнение: 30 дни

Такси:50 лв.+ДДС /чл.59в от Наредба №16 на ОбС-Русе/

Начин на плащане: в брой при подаване на документите или по банков път по сметка на

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане 444000

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

Работна карта за искане за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/