Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за предоставяне на копия от документи и планове

Предоставят се копия от планове, и документация към тях, включва копия от разрешение за строеж, протоколи, планове, схеми и документацията по тях и др.

Основание: Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2517

Срок за изпълнение: 7 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи:
- Искане за предоставяне на копие от план за застрояване/регулация
- Документ за собственост /заверено копие/
- Удостоверение за наследници /заверено копие/ - при необходимост
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

- Документ за платена такса

За услугата се заплаща такса, по чл. 42, т. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, както следва:

  • За формат А4 – 5,00  лв
  • За формат А3 – 10,00  лв
  • В сканиран вид – 15,00 лв

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 01

 

Допустим заявител: Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон или упълномощено от лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно и проектанти, без данни за собственост.

Образец на искане за предоставяне на копия от документи и планове

Предоставянето на копия от документи се извършва от отдел "Устройствени планове и кадастър".

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/