Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за регистрация на строеж четвърта категория

Искане за регистрация на строеж четвърта категория  

Правно основание:  чл.177, ал.3 от ЗУТ

Срок за изпълнение: 7 дни

Такси:

Жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения с обществено обслужване, производствени сгради, вътрешни преустройства, промяна предназначение, реконструкции, основни ремонти и др.

ØДо 100 кв.м. РЗП - 100,00 лв.

ØДо 300 кв.м. РЗП - 200,00 лв.

ØДо 500 кв.м. РЗП - 300,00 лв.

ØНад 500 кв.м. РЗП, включително базови, радиорелейни и комутационни станции - 500,00 лв.

 

Начин на плащане:

до 200 лв. – в брой при подаване на документите или по банков път по сметка на

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане 448001

над 200 лв. - по банков път

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/