Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за регистрация на строеж пета категория

Искане за регистрация на строеж пета категория 

Правно основание: чл. 177, ал.3 от ЗУТ

Срок за изпълнение: 7 дни

Такси:

Жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения с обществено обслужване, производствени сгради, вътрешни преустройства, промяна предназначение, реконструкции, основни ремонти и др.

ØДо 100 кв.м. РЗП - 100,00 лв.

ØНад 100 кв.м. РЗП - 150,00 лв.

 

Начин на плащане: в брой при подаване на документите или по банков път по сметка на

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане 448001

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/