Пропускане до съдържанието на страницата

Избраха зам.-председатели на Общинския съвет в Русе

вторник, 05 декември 2023

Общинските съветници Стоян Христов от ПП ГЕРБ, Христо Попов от ПП „Възраждане“ и Владо Владов от МК „България на регионите“ бяха избрани за зам.-председатели на Общински съвет - Русе на провелото се днес заседание. Увеличаването на броя им - от двама на трима, стана по предложение на председателя на ОбС акад. Христо Белоев и след проведени консултации с ръководителите на групи в новоизбрания общински съвет.

На сесията беше приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе. Мотивите за измененията се заключават в необходимостта от изменения на някои норми, които ще доведат до по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и за постигане на по-голяма степен на прозрачност. По време на обсъжданията беше предложено времето за изказване на кмета на Община Русе или на посочен от него представител на общинска администрация, както и на кметовете на кметства и на кметските наместници, да бъде ограничено в рамките на 5 минути. След кратки дебати предложението не срещна нужната подкрепа и не бе прието.

На заседанието беше гласуван броят на членовете на постоянните комисии и техните председатели, както следва:

•        Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 11 членове с председател Станимир Станчев;

•        Комисия по бюджет и финанси – 11 членове с председател Валери Иванов;

•        Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението – 13 членове с председател Емил Денков;

•        Комисия по териториално устройство и строителство – 11  членове с председател Калоян Тончев;

•        Комисия по образование, наука, иновации и дигитализация – 11 членове с председател Росица Георгиева;

•        Комисия по здравеопазване и социална политика – 9 членове с председател Алисе Муртезова;

•        Комисия по култура и религиозни въпроси – 9 членове с председател Орлин Дяков;

•        Комисия по екология – 9 членове с председател Мариян Димитров;

•        Комисия по младежта и спорта –  11 членове с председател Пламен Рашев;

•        Комисия по законност, обществен ред и сигурност  – 11  членове с председател Анатоли Станев;

•        Комисия по Закона за противодействие на корупцията –  11 членове с председател Рена Стефанова;

•        Комисия по етика – 9 членове с председател Биляна Иванова;

•        Комисия за взаимодействие с гражданското общество – 7 членове с председател Галичка Николова.

Заседанията на постоянните комисии ще се провеждат в седмицата преди заседанията на Общинския съвет, като всяко заседание след първото, предстоящо на 21 декември,  ще бъде в последния четвъртък от месеца, а не както досега – през третата седмица от месеца.

В дневния ред за заседанието беше включен и изборът на представители на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие, определяне на представители на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член, както и беше приет графикът на заседанията на Общинския съвет за първото тримесечие на 2024 г.

В началото на сесията клетва положи Петя Кашукеева от ППДБ, която не присъства на първото заседание на местния парламент.

Следващото редовно заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе на 21 декември.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/