Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на разрешения или предписания за проектиране на подробни устройствени планове

Основание: Закон за устройство на територията - по реда на чл. 124, ал. 1 и 2, чл. 135, ал. 3, чл. 136 и чл. 150

Срок на изпълнение: 30 дни

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

За нови планове:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2060

За изменение на планове:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2001

За комплексен проект:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2025

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи:

  • Искане по образец;
  • Документ за собственост;
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересувани лица;
  • Скица-предложение;
  • Задание по чл.125 от ЗУТ.

За услугата се заплаща такса: 80,00  лева по чл. 59в, т. 3 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 07

 

Допустим заявител: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде по искане и за сметка от заинтересувани лица – собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект.

 

Искане за проектиране на подробни устройствени планове

 

Услугата се изпълнява от "Устройствени планове и кадастър"

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/