Пропускане до съдържанието на страницата

Устройствени планове и кадастър

 1. Издаване на скици за недвижими имоти и линейни обекти (УРИ 2027)
 2. Предоставяне на информация в цифров вид от кадастрален или регулационен план на диск
 3. Издаване на заверени копия от документи
 4. Предоставяне на данни за координати и коти на геодезични точки
 5. Удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
 6. Презаверяавне на скици
 7. Такса за удостоверение по чл 54 ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър
 8. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията (УРИ 2119)
 9. Издаване на удостоверения за идентичност на поземлени имоти и квартали (УРИ 2082)
 10. Вписване промяна предназначението на земеделски земи
 11. Издаване на разрешения или предписания за проектиране на подробни устройствени планове (УРИ 2060)
 12. Геодезическа проверка на строежи за жилищни
 13. Оценка на имотите и на подобренията в имотите по Закон за собствеността и ползването на земеделски земи
 14. Предоставяне на проектен планоснимачен или регулационен номер
 15. Попълване на приложение по данъчни декларации
 16. Цялостна процедура по разглеждане и одобряване на Подробен устройствен план (УРИ 2117)
 17. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и изготвяне на схема за поставяне на преместваеми обекти (УРИ 1989)
 18. Разрешения за поставяне на рекламни съоръжения
 19. Издаване на виза за проектиране на недвижим имот с указан начин на застрояване (УРИ 2083)
 20. Изменение на кадастрален план (УРИ 2115, 2120)

https://www.livechatalternative.com/