Пропускане до съдържанието на страницата

Предоставяне на информация в цифров вид от кадастрален или регулационен план на диск

Основание: Заповед №300-56/04.05.2004г. на ИД на АГКК за обмен на кадастрални данни, допълнена със Заповед РД-13-334/22.12.2011г.

До одобряване на Кадастрална карта и кадастрални регистри за населеното място и създаване на Специализирани карти по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Община Русе предоставя данни в цифров вид от поддържаните в актуално състояние кадастрални планове, регулационни планове, планове на новообразувани имоти и от Специализираната карта на гр. Русе с подземна техническа инфраструктура.

Срок за предоставяне: 7 дни

 

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

 

Необходими документи:

- Заявление за предоставяне на информация в цифров вид

-Документ за платена такса;

 

За услугата се заплаща такса - 100,00 лв/ха по чл. 42, т. 1.3  от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 01

 

 

Образец на искане за предоставяне на информация в цифров вид

Информацията в цифров вид се изготвя от отдел "Устройствени планове и кадастър".

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/