Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

 • Необходими документи
  • искане по образец
  • документ за собственост или друго вещно право
  • копие от скица на имота
  • други документи във връзка с исканото удостоверение
  • пълномощно, когато заявлението е от друго лице
 • Такса – 100,00 лева
 • Срок на изпълнение – 30 дни

 

Работна карта на издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/