Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

Удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията се издава за поземлени имоти/урегулирани поземлени имоти, за които има/няма одобрени Подробни устройствени планове и съответствието им с Общия устройствен план на Община Русе.

Основание: Закон за устройство на територията

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2119

Срок за предоставяне: 1 месец

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • документ за собственост или друго вещно право;
  • копие от скица на имота;
  • други документи във връзка с исканото удостоверение;
  • пълномощно, когато заявлението е от друго лице.

За услугата се заплаща такса: 100,00 лева по чл. 42, т. 12.1 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 01

 

Заявление за издаване на удостоверение факти и обстоятелства по устройство на територията

Удостоверението се издава от отдел "Устройствени планове и кадастър".

 

Работна карта на издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/