Пропускане до съдържанието на страницата

Удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Основание: Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 13, ал. 4; чл. 13, ал. 5; чл. 13, ал. 6; чл. 13, ал. 7

Издава се скица и удостоверение за имоти, подлежащи на възстановяване по решение на ОС „Земеделие“, който попадат в границите на урбанизираните територии.

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2002

Срок за изпълнение - 30 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Копие от документи, доказващи правото на собственост на имота (по чл.12, ал.2 от ЗСПЗЗ), заверени вярно с оригинала.
  • писмени доказателства за право на собственост
  • пълномощно, когато друго лице е упълномощено
  • удостоверение за наследници, когато възстановяването се иска от наследник (наследници) на починал собственик

За услугата се заплаща такса:  55 лева за имот,  по чл. 42, т. 4  от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 01

 

Заявление за удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/