Пропускане до съдържанието на страницата

Удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

 • Необходими документи
  • Заявление
  • писмени доказателства за право на собственост
  • пълномощно, когато друго лице е упълномощено
  • удостоверение за наследници, когато възстановяването се иска от наследник (наследници) на починал собственик
 • Такси – 55 лева за имот
 • Срок за изпълнение - 30 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/