Пропускане до съдържанието на страницата

Предоставяне на проектен планоснимачен или регулационен номер

Във връзка с изменението на всички планове, поддържани в актуално състояние за територията на Община Русе, се заявява искане за предоставяне на проектен номер – планоснимачен или регулационен. Услугата се отнася и за Плановете на новообразуваните имоти, които не са нанесени в землищата на населените места с одобрена Кадастрална карта и кадастрални регистри.

Основание: §4, ал.1, т. 2 от ЗКИР

Срок на изпълнение: 7 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи:

  • искане по образец;
  • документ за собственост;
  • заповед за разрешаване изработването на ПУП.

За услугата се заплаща такса: 10,00 лева по чл. 59в, т. 9 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 07

 

Искане за предоставяне на проектен номер

Услугата се изпълнява от "Устройствени планове и кадастър"

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/