Пропускане до съдържанието на страницата

Цялостна процедура по разглеждане и одобряване на Подробен устройствен план

Подробният устройствен план (ПУП) се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за ПУП от Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/. По този ред се одобряват и проектите за ПУП на селищните образувания с национално значение и за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. ПУП в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината след приемането на ПУП от ОЕСУТ

Основание: Закон за устройство на територията – чл. 128, чл. 129, ал.1 и 2

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2117

Срок за изпълнение: 30 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Документ за собственост /заверено копие/.
  • Окомплектован проект за подробен устройствен план (ПУП), включващ скици от кадастралната карта и регулационния план, цифров вид на плана.
  • Удостоверение за наследници /при необходимост/.
  • Заповед за разрешаване изработването на ПУП; Мотивирана обосновка за ПУП по чл. 135а от ЗУТ.
  • Данни за заинтересуваните лица по закон – име и адрес.

За услугата се заплаща такса:

– 500, 00 лева – основна цена в лева по чл. 59в, т. 11 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

Цените за услугите се получават като основната цена се умножи по съответния коефициент Кs(като не надвишава граничната за услугата цена), в зависимост от броя (n) след първия имот или площта в декари (d) на имотите

- За план за регулация и изменение план за регулация - 0,2 + 0,12*n, но не повече от 400,00 лева по чл. 59в, т. 11.1 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

- За подробен устройствен план за основно жилищно застрояване (ПЗ, ИПЗ, ПРЗ, ИПРЗ, РУП,) – 0,3 + 0,13*n, но не повече от 500,00 лева по чл. 59в, т. 11.2 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

- За Подробен устройствен план за основно жилищно средно или високо застрояване (ПЗ, ИПЗ, ПРЗ, ИПРЗ, РУП) – 0,6 + 0,16*n, но не повече от 600,00 лева по чл. 59в, т. 11.3 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

- За Подробен устройствен план за основно нежилищно застрояване до 500 кв.м. площ на имотите включително (ПЗ, ИПЗ, ПРЗ, ИПРЗ, РУП) – 0,4 + 0,14*n, но не повече от 600,00 лева по чл. 59в, т. 11.4 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

    - За Подробен устройствен план за основно нежилищно застрояване над 500 кв.м. площ на имотите (ПЗ, ИПЗ, ПРЗ, ИПРЗ, РУП) – 0,4 + 0,17*d, но не повече от 600,00 лева по чл. 59в, т. 11.5 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

- За парцеларни планове – 0,2 + 0,11*n, но не повече от 600, 00 лева по чл. 59в, т. 11.6 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 07

 

Заявление за разглеждане и одобряване на ПУП

Услугата се изпълнява от "Устройствени планове и кадастър"

Работна карта за цялостна процедура по разглеждане и одобряване на Подробен устройствен план

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/