Цялостна процедура по разглеждане и одобряване на Подробен устройствен план

Цялостна процедура по разглеждане и одобряване на Подробен устройствен план

 • Необходими документи
  • искане по образец
  • документ за собственост
  • скица от кадастралната карта
  • скица от регулационния план
  • преписка, изработена от лицензиран проектант
 • Такса – 500, 00 лева – основна цена

Цените за услугите се получават като основната цена се умножи по съответния коефициент Кs(като не надвишава граничната за услугата цена), в зависимост от броя (n) след първия имот или площта в декари (d) на имотите

     - за план за регулация и изменение план за регулация - 0,2 + 0,12*n, но не повече от 400,00 лева.

     - За подробен устройствен план за основно жилищно застрояване (ПЗ, ИПЗ, ПРЗ, ИПРЗ, РУП,) – 0,3 +  0,13*n, но не повече от 500,00 лева

     - За Подробен устройствен план за основно жилищно средно или високо застрояване (ПЗ, ИПЗ, ПРЗ, ИПРЗ, РУП) – 0,6 +  0,16*n, но не повече от 600,00 лева

     - За Подробен устройствен план за основно нежилищно застрояване до 500 кв.м. площ на имотите включително (ПЗ, ИПЗ, ПРЗ, ИПРЗ, РУП) – 0,4 +  0,14*n, но не повече от 600,00 лева

     - За Подробен устройствен план за основно нежилищно застрояване над 500 кв.м. площ  на имотите (ПЗ, ИПЗ, ПРЗ, ИПРЗ, РУП) – 0,4 +  0,17*d, но не повече от 600,00 лева

     - За парцеларни планове – 0,2 + 0,11*n, но не повече от 600, 00 лева

 

Изтегли: Заявление за разглеждане и одобряване на ПУП

Изтегли: Искане за разработване на изменение на ПУП

Работна карта за цялостна процедура по разглеждане и одобряване на Подробен устройствен план

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/