Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на виза за проектиране на недвижим имот с указан начин на застрояване

Виза за проектиране се издава при започване на ново строителство или преустройство на вече построена сграда по реда на чл. 140 и чл. 140а от Закона за устройство на територията. Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по чл. 36 от ЗУТ. Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план.

 

Основание: чл. 140 и чл. 140а от Закона за устройство на територията

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2083

Срок за изпълнение: 1 месец

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

 

Необходими документи за виза по чл. 140 от ЗУТ:

- Искане за виза за проектиране по образец 1;

- Документ за собственост /копие/ - нотариален акт, договор за учредяване право на строеж;

- Удостоверение за наследници /копие/ - при наследствен имот;

- Скица за проучване от община Русе /оригинал/;

- Скица на имота от Агенция по геодезия, картография и кадастър /оригинал/ - при влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър за населеното място;

- Скица – предложение за виза;

- Документ за платена такса;

- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник.

За услугата се заплаща такса: 50 лв лева по чл. 59в, т. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

 

Необходими документи за виза по чл. 140а от ЗУТ:

С искането за виза по чл. 140а от ЗУТ, възложителят или упълномощеното от него лице може да поиска с визата за проектиране да му бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, като опише инвестиционното си намерение.

 

За услугата се заплаща такса: 70,00 лева лева по чл. 59в, т. 2а от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 07

 

Допустим заявител: Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

Образец 1 Искане за издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ

Образец 2 Заявление на издаване на виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ

Приложение № 1 - ВиК

Приложение № 2 - Електроснабдяване

Приложение № 3 - Газоснабдяване

Приложение № 4 - Топлоснабдяване

Услугата се изпълнява от "Устройствени планове и кадастър"

Работна карта за издаване на виза за проектиране на недвижим имот с указан начин на застрояване

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/