Пропускане до съдържанието на страницата

Вписване промяна предназначението на земеделски земи

Основание: §1, ал. 1, т. 2 от ЗКИР и чл. 24, ал. 2 и 4 от ЗОЗЗ

Вписване промяна предназначението на земеделски земи в друг вид територия се извършва на основание влязло в сила и представено в Община Русе Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ. Документите се съхраняват в досието на имота.

Срок на изпълнение: 7 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи:

  • Искане по образец;
  • Документ за собственост на имот и/или учредено право на строеж;
  • Удостоверение за наследници – при необходимост;
  • Решение на ОД „Земеделие“ или МЗХГ;
  • Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

За услугата се заплаща такса: 20,00  лева по чл. 59в, т. 1 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 07

 

Искане за вписване промяна предназначението на земеделски земи

 

Услугата се изпълнява от "Устройствени планове и кадастър" и не изисква връчване на административен акт на заявителя.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/