Пропускане до съдържанието на страницата

Разрешения за поставяне на рекламни съоръжения

Главният архитект на общината, към която е подадено заявлението издава разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на общината, за обекти над 3 кв.м. За издаването на разрешението се изисква одобряване на схема за РИЕ и одобряване на проекти за РИЕ над 3 кв.м. За одобряване на проектите за РИЕ е необходима визуализация на РИЕ, която се разглежда от Комисия по градски дизайн и реклама, назначена със заповед на Кмета на Община Русе, за съответствие с изискванията в Наредба № 7 на  Общински съвет – Русе.

 

Основание: чл. 57 от ЗУТ и Наредба № 7 на  Общински съвет – Русе

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2100

Срок за изпълнение: 30 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи за одобряване на схема на РИЕ

 • Искане по образец 1.
 • Документ за собственост /заверено копие/ за частни имоти.
 • Документ за право на ползване и/или договор за наем.
 • Предложение за схема, включваща цифров вид на схемата

Необходими документи за издаване на разрешение за РИЕ

 • Искане по образец 2.
 • Документ за собственост /заверено копие/ за частни имоти.
 • Документ за право на ползване и/или договор за наем.
 • Одобрена схема за РИЕ /копие/ - 1 бр.
 • Одобрен проект /копие/ - 1 бр.

Необходими документи за одобряване на проект за РИЕ

 • Искане по образец 1.
 • Документ за собственост /заверено копие/ за частни имоти.
 • Документ за право на ползване и/или договор за наем.
 • Проекти по части в необходимия обем, включваща цифров вид на проекта
 • Визуализация на РИЕ.

За услугата се заплаща такса:

 • 50,00 лева по чл. 59в, т. 4 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за изготвяне на схема
 • 50,00 лева по чл. 59в, т. 4б от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за Разрешение за поставяне
 • 50,00 лева по чл. 59в, т. 13 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за одобряване на проект

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 07

 

Забележка: Разрешение не е необходимо за поставяне на безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни и образователни прояви, като същите се поставят само на определените за това места в Община Русе.  За сгради в режим на етажна собственост е необходимо решение на общото събрание на етажните собственици. За имоти държавна собственост е необходимо писмено съгласие от ведомството или организацията, стопанисващи имота.

 

 

Образец 1. Искане за одобряване на схема за РИЕ

Образец 2. Искане за издаване на разрешение за поставяне и одобряване на проект за РИЕ

Услугата се изпълнява от "Устройствени планове и кадастър"

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/