Пропускане до съдържанието на страницата

Изготвяне на схема за поставяне на преместваеми обекти и издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и

Преместваемите съоръжения не са трайно свързани с терена, т. е. не нарушават целостта на настилката под тях. Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обекти в имоти - частна, общинска или държавна собственост. Одобряването на схемата за поставяне се извършва преди издаването на разрешение за поставяне. Едновременно с разрешението за поставяне се одобряват и чертежи по части за обекта, изготвени от проектанти с правоспособност за съответната част.

 

Зона B2 с всички печати, Зона A с всички печати, Зона Б с всички печати, Зона В1 с всички печати, Зона К

 

Основание: чл. 56 от ЗУТ и Наредба № 7 на  Общински съвет - Русе

Електронен адрес, на който се предоставя услугата: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1989

Срок за изпълнение: 30 дни поотделно

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи за одобряване на схема

 • Искане по образец 1.
 • Документ за собственост /заверено копие/ за частни имоти.
 • Документ за право на ползване и/или договор за наем.
 • Проектна документация, включваща цифров вид на предложението за одобряване на схема
 • Удостоверение за регистрация на фирма
 • Разрешение за ползване на търговски обект

Необходими документи за издаване на разрешение

 • Искане по образец 2.
 • Документ за собственост /заверено копие/ за частни имоти.
 • Документ за право на ползване и/или договор за наем.
 • Одобрена схема /копие/ - 1 бр.
 • Проекти по части в необходимия обем.

 

Необходими документи  за разполагане на маси за сезонно ползване пред съществуващи заведения за обществено хранене

 • Искане по образец 2.
 • Документ за собственост /заверено копие/ за частни имоти.
 • Документ за право на ползване и/или договор за наем.
 • Одобрена схема /копие/ - 1 бр.
 • Разположение на обектите за сезонно ползване.

 

За услугата се заплаща такса:

 • 50,00 лева по чл. 59в, т. 4 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за изготвяне на схема за поставяне
 • 50,00 лева по чл. 59в, т. 4а от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за Разрешение за поставяне
 • 30,00 лева на специалност по чл. 59в, т. 14 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за чертежи към разрешения за поставяне по чл. 56 от ЗУТ.

 

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 07

 

Образец 1. Искане за одобряване на схема за преместваеми обекти

Образец 2. Искане за издаване на разрешение за поставяне и одобряване на проекти към тях

Услугата се изпълнява от "Устройствени планове и кадастър"

 

НАЗАД


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/