Пропускане до съдържанието на страницата

Изготвяне на схема за поставяне на преместваеми обекти и издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и

Преместваемите съоръжения не са трайно свързани с терена, т. е. не нарушават целостта на настилката под тях. Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обекти в имоти - частна, общинска или държавна собственост. Одобряването на схемата за поставяне се извършва преди издаването на разрешение за поставяне. Едновременно с разрешението за поставяне се одобряват и чертежи по части за обекта, изготвени от проектанти с правоспособност за съответната част.

 

Зона B2 с всички печати, Зона A с всички печати, Зона Б с всички печати, Зона В1 с всички печати, Зона К

 

Основание: чл. 56 от ЗУТ и Наредба № 7 на  Общински съвет - Русе

Електронен адрес, на който се предоставя услугата: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1989

Срок за изпълнение: 30 дни поотделно

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи за одобряване на схема

 • Искане по образец 1.
 • Документ за собственост /заверено копие/ за частни имоти.
 • Документ за право на ползване и/или договор за наем.
 • Проектна документация, включваща цифров вид на предложението за одобряване на схема
 • Удостоверение за регистрация на фирма
 • Разрешение за ползване на търговски обект

Необходими документи за издаване на разрешение

 • Искане по образец 2.
 • Документ за собственост /заверено копие/ за частни имоти.
 • Документ за право на ползване и/или договор за наем.
 • Одобрена схема /копие/ - 1 бр.
 • Проекти по части в необходимия обем.

 

Необходими документи  за разполагане на маси за сезонно ползване пред съществуващи заведения за обществено хранене

 • Искане по образец 2.
 • Документ за собственост /заверено копие/ за частни имоти.
 • Документ за право на ползване и/или договор за наем.
 • Одобрена схема /копие/ - 1 бр.
 • Разположение на обектите за сезонно ползване.

 

За услугата се заплаща такса:

 • 50,00 лева по чл. 59в, т. 4 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за изготвяне на схема за поставяне
 • 50,00 лева по чл. 59в, т. 4а от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за Разрешение за поставяне
 • 30,00 лева на специалност по чл. 59в, т. 14 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за чертежи към разрешения за поставяне по чл. 56 от ЗУТ.

 

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 07

 

Образец 1. Искане за одобряване на схема за преместваеми обекти

Образец 2. Искане за издаване на разрешение за поставяне и одобряване на проекти към тях

Услугата се изпълнява от "Устройствени планове и кадастър"

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/