Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на скици за недвижими имоти и линейни обекти

До одобряване на Кадастрална карта и кадастрални регистри за населеното място, скиците на недвижимите имоти се издават от кадастралните планове и кадастралните регистри (разписните списъци) към тях от общинска администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, във връзка с услуга 20 по искане на заинтересованите лица.

Основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 1

Срок за предоставяне: 7 дни

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2027

 

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

 

Необходими документи:

- Заявление за издаване на скиципо образец (в заявлението се вписва предназначението на скицата – за нотариус, за съда, за проектиране, за проучване, за узаконяване)

- Документ за собственост /заверено копие/ - нотариален акт, договор за учредяване право на строеж;

- Удостоверение за наследници - в случаите, когато имотът е придобит по наследство

- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник.

- Документ за платена такса;

 

За услугата се заплаща такса - 25,00 лв по чл. 42, т. 1 и т. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 01

 

Образец на заявление за издаване на скици за недвижими имоти и линейни обекти

 

Скицата за недвижим имот/урегулиран поземлен имот, линейни обекти и от планове на новообразувани имоти се издава от отдел "Устройствени планове и кадастър".

 

Работна карта за издаване на скици за недвижими имоти и линейни обекти

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/