Пропускане до съдържанието на страницата

Презаверяавне на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца

Основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал. 1, т. 1

Издадените от Община Русе, оригинални скици се презаверяват еднократно, ако не са настъпили промени в границите им и в собствеността.

Срок за предоставяне: 3 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

 

Необходими документи:

- Искане за презаверка на скици по образец

- Скица от Община Русе /оригинал/

- Документ за собственост /заверено копие/ - нотариален акт, договор за учредяване право на строеж;

- Удостоверение за наследници - в случаите, когато имотът е придобит по наследство

- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник.

- Документ за платена такса;

 

За услугата се заплаща такса: 10,00  лева по чл. 42, т. 5 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 01

 

 

Образец на искане за презаверяване на скици за недвижими имоти/урегулирани поземлени имоти и линейни обекти

Скицата за недвижим имот/урегулиран поземлен имот и линейни обекти се презаверява от отдел "Устройствени планове и кадастър".

 

Работна карта за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/