Пропускане до съдържанието на страницата

Оценка на имотите и на подобренията в имотите по Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

Оценките на земи попадащи в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се извършват от лицензиран оценител, със сключен договор с Община Русе за имоти, предоставени за ползване и за възстановяване на бвши собственици по решение на ОС „Земеделие“ – Русе. Оценките се извършват по съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи по ПМС № 118/1998 г. /приложими чл. 1, т. 2; чл. 2; чл. 3, ал. 1; чл. 4 ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 5а / и по метода на пазарните аналози. Цената на одобрената оценка следва да бъде заплатена в тримесечен срок от влизане в сила на настоящата заповед по извън бюджетната депозитна сметка по § 4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ: IBAN: BG37IORT73793300030000, BIC IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД, ФЦ РУСЕ.

Основание: §4л от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Срок на изпълнение: 30 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи за ползватели

  • искане по образец;
  • удостоверение за ползване;
  • удостоверение за наследници, при необходимост;
  • нотариално заверено пълномощно от правоимащите наследници, когато не се подава лично.

Необходими документи за бивши собственици

  • искане по образец;
  • Решение на по решение на ОС „Земеделие“ – Русе /Поземлена комисия/;
  • удостоверение за наследници;
  • нотариално заверено пълномощно от правоимащите наследници.

Забележка: При възстановяване на земеделски земи на бивши собственици по решение на ОС „Земеделие“ – Русе, наследниците следва да упълномощят само едно лице за получаване на заповеди и обезщетения.

За услугата се заплаща такса:

За ползватели: 65,00 лева лева по чл. 59в, т. 7 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

За бивши собственици: 80,00 лева лева по чл. 59в, т. 8 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 07

 

Искане за оценка на имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Услугата се изпълнява от "Устройствени планове и кадастър"

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/