Оценка на имотите и на подобренията в имотите по Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

Оценка на имотите по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 • Необходими документи
 • Такса – 65,00 лева 
 • Срок на изпълнение - 30 дни

 

Оценка на подобренията в имотите по §4 от ЗСПЗЗ

 • Необходими документи
  • искане по образец
  • Решение на поземлена комисия
  • удостоверение за наследници
  • нотариално заверено пълномощно от правоимащите наследници
 • Такса – 80,00 лева 
 • Срок на изпълнение - 30 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/