Пропускане до съдържанието на страницата

Изменение на кадастрален план

Кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна Република България и Закон за териториално и селищно устройство и по реда на § 40 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, по определен ред. Измененията се одобряват със заповед на кмета на общината.

Изменение на план на новообразувани имоти се прави при съществени непълноти и грешки, по предложение на съда за делба на имота, при съгласие на всички пряко заинтерисувани собственици.

На основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал. 1, т. 2; Закон за собствеността и ползването на земеделските земи  - §. 4к, ал. 8, т. 1,2,3; Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 28в, ал. 2

Срок за предоставяне: 30 дни

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

За кадастрални планове: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2115

За планове на новообразувани имоти: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2518

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

 

Необходими документи:

- Искане за попълване, поправка, изменение на одобрен кадастрален план или План на новообразуваните имоти;

- Документ за собственост /копие/ - нотариален акт, договор за учредяване право на строеж ,удостоверение за предоставено право на ползване, решение на ОСЗ;

- Удостоверение за наследници /копие/ - при наследствен имот;

- Актуална скица от влязъл в сила ПУП, Скица от действащия кадастрален или план за новообразувани имоти;

- Материали и данни от геодезически измервания от лицензиран изпълнител в цифров и графичен вид;

- Проект за изменение на кадастралния план и скица-проект в цифров и графичен вид, изработени от правоспособно лице по кадастър съгласно ЗКИР;

- Протокол за трасирана и/или означена на място граница;

- Други документи, удостоверяващи основанието на исканото изменение.

- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник.

 

Не се издава заповед в случаите на възникване или премахване на нови сгради или преустройство, надстрояване или пристрояване на съществуващи сгради, при промяна или записване на нови данни в регистъра на собствениците (разписен списък), при промяна на границите на административно-териториалните и териториалните единици, промяна на начина на трайно ползване и адреса на имота. В тези случаи изменението на кадастралния план се извършва въз основа на проект за изменение на кадастралния план в цифров вид, скица-проект в графичен вид и материали и данни от геодезическите измервания.

 

Проектите за изменения на кадастралните планове и планове на новообразувани имоти се съхраняват в община Русе в цифров и графичен вид до предаването им на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Не се изисква заплащане на такса.

Искане по образец за изменение на кадастрален план

Услугата се извършва от отдел "Устройствени планове и кадастър".

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/