Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на удостоверение за наследници

Издава се по последен постоянен адрес (жителство) на покойното лице. 

Удостоверение за наследници се издава само за лица, които към датата на смъртта си са подлежали на вписване в регистъра на населението и за които има съставен акт за смърт.
За ускоряване на услугата е желателно представяне на удостоверение за наследници за ония починали наследници от наследническия кръг, на които постоянният адрес (жителството) към датата на смъртта им не съвпада с постоянния адрес на наследодателя, в противен случай се изчаква набавянето им по служебен път.
• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 9 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Закона за наследството.
• Допустим заявител – издава се на законен наследник, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 


ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ (Изтегли)
 

Срок за изпълнение и такси за издаване на удостоверение за наследници:

1.1 по права линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

     1.2 по съребрена линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

 
 

https://www.livechatalternative.com/