Пропускане до съдържанието на страницата

Гражданско състояние

 

Банкова сметка за заплащане на услуги към отдел Гражданско състояние:

ТБ ”ИНВЕСТБАНК” АД-Русе

BG 96IORT73798400080000

BIG – IORTBGSF

Вид плащане – 448007

Административни услуги

Моля, във вносната бележка (платежно) да бъде записан вида на административната услуга.


 1. Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

 2. Издаване на удостоверение за наследници (УРИ 2016)
 3. Комплексно административно обслужване  Издаване на удостоверение за семейно положение (УРИ 2109)
 4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (УРИ 2075)
 5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки (УРИ 2036)
 6. Издаване на удостоверение за родените от майкатa деца (УРИ 2057)
 7. Издаване на удостоверение за правно ограничение (УРИ 2108)
 8. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена (УРИ 2092)
 9. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението (УРИ 2138)
 10. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина (УРИ 2017)
 11. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България (УРИ 2073)
 12. Заявяване или промяна на  постоянен адрес (УРИ 2079)
 13. Комплексно административно обслужване Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес (УРИ 2128)
 14. Комплексно административно обслужване Искане за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес (УРИ 2056)
 15. Заявяване или промяна на настоящ адрес (УРИ 2107)
 16. Комплексно административно обслужване Издаване на удостоверение за настоящ адрес (УРИ 1997)
 17. Комплексно административно обслужване Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес (УРИ 2104)
 18. Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане – оригинал (УРИ 2052)
 19. Припознаване на дете - след съставяне на акта за раждане (УРИ 2053)
 20. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат (УРИ 2076)
 21. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал (УРИ 1999)
 22. Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат (УРИ 2037)
 23. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от него (УРИ 2019)
 24. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт (втори и/или следващ) (УРИ 2034)
 25. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние (УРИ 2038)
 26. Подготвяне на преписка за българско гражданство, която се изпраща на Министерство на правосъдието, Дирекция “Българско гражданство"
 27. Заверка на документи за чужбина, нуждаещи се от легализация (УРИ 2110)
 28. Издаване на удостоверения в друг вид, свободен текст, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверение с удостоверение по утвърден образец
 29. Създаване на Електронен Личен Регистрационен Картон в НБД “Население”
 30. Издаване на удостоверение за назначаване на настойник или попечител (УРИ 2391)
 31. Издаване на заверени копия от документи
 32. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани с постоянен адрес в община Русе, съставени в чужбина
 33. Съставяне на акт за раждане или акт за смърт на български граждани с постоянен адрес в община Русе, въз основа на влязло в сила съдебно решение, постановено от български съд
 34. Образуване и разглеждане на преписка за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове, касаещи гражданското състояние на български граждани с постоянен адрес в община Русе

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/